„Kadry i płace w jednostkach pomocy społecznej” K. Woźniczko (Wydawnictwo C.H. Beck)

W ofercie wydawnictwa C.H. Beck pojawił się kolejny praktyczny poradnik dedykowany sektorowi publicznemu autorstwa Karoliny Woźniczko pt.: „Kadry i płace w jednostkach pomocy społecznej”. Publikacja zawiera stan prawny na marzec 2016 r., tym samym stanowi aktualne źródło wiedzy o obowiązujących przepisach prawa.

Zatrudnienie pracowników jednostek pomocy społecznej regulują m.in. przepisy Ustawy o pomocy społecznej, Ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeks pracy. Poradnik dokładnie wyjaśnia stosowanie poszczególnych ustaw.  Autorka zadbała o skonkretyzowanie podjętych zagadnień w sposób jak najbardziej przystępny dla czytelnika.

Poradnik prowadzi czytelnika przez poszczególne etapy procesu zatrudnienia, począwszy od rekrutacji, skierowania na badania, podpisania samej umowy, po warunkach zatrudnienia, pisemnym zakresie obowiązków, szkoleniu BHP czy zagrożeniach dla pracowników. Szczególne miejsce poświęca autorka analizie prowadzenia przez pracodawcę akt osobowych A, B i C. Przedstawiona analiza obowiązujących przepisów prawa regulujących podejmowaną materię, zakres prowadzenia akt osobowych oraz przewidziane prawem sankcje za nierzetelne i niepoprawne ich prowadzenie obrazuje znaczenie zagadnienia.

Kadry i płaceW poradniku omówione zostały szczególne uprawnienia i obowiązki zawodowe pracowników socjalnych. Zadania pracownika socjalnego zostały nakreślone przez ustawodawcę w Ustawie o pomocy społecznej, jednak nie jest to jedyny katalog obowiązków wynikający z przepisów prawa, na co zwraca uwagę autorka. Spośród uprawnień pracownika socjalnego autorka poddała analizie m.in.: prawo pierwszeństwa przy wykonywaniu swoich zadań w instytucjach publicznych, ochronę przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych, dodatkowy urlop wypoczynkowy czy możliwość korzystania z superwizora, dodatki do wynagrodzeń oraz zwroty kosztów.

Niezwykle istotnym dla pracownika zagadnieniem, nad którym pochyla się autorka poradnika, jest procedura zatrudniania i zwalniania pracowników w placówkach działających na podstawie przepisów o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej – osób pracujących z dziećmi, psychologów, kierowników, po asystentów rodziny.

Na łamach kolejnych rozdziałów autorka obszernie analizuje regulamin pracy, regulamin wynagradzania, których zakres jest niezwykle istotny nie tylko dla samego pracownika, ale i dla pracodawcy. Jak podkreśla autorka, ich zapisy nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż uregulowania wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Autorka starając się wychodzić naprzeciw potrzebom jednostek pomocy społecznej, opracował wzory:

– zarządzenia dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-wychowawczej w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy w placówce,
– zarządzenia kierownika placówki wsparcia dziennego w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego regulaminu pracy,
– regulaminu pracy,
– oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z treścią regulaminu pracy,
– zarządzenia dyrektora w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagrodzenia pracowników,
– regulaminu wynagrodzenia pracowników,
– umowy w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
– porozumienia w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika,
– wniosku o udzielenie urlopu bezpłatnego,
– zawiadomienia o zastosowaniu wobec pracownika kary porządkowej,
– zawiadomienia o odrzuceniu sprzeciwu od ukarania karą porządkową,
– wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony na skutek mobbingu,
– oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę na skutek mobbingu,
– porozumienia z pracownikiem określające zakres zadań w zadaniowym systemie czasu pracy,
– umowy o pracę.

Przepisy Kodeksu pracy obligują pracodawcę do ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji, jednak – jak wyjaśnia autorka – nie pozwalają na domaganie się od pracodawcy zorganizowania określonego szkolenia. Poradnik opisuje zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika oraz szereg uprawnień z tytułu podnoszenia kwalifikacji, takich jak urlop szkoleniowy i jego wymiar, zwolnienie z całości lub części dnia pracy na czas dotarcia na zajęcia oraz czas ich trwania, aż po uprawnienia dodatkowe, tj. pokrycie pokrycie opłat za kształcenie, przejazdy, podręczniki i zakwaterowanie. Podnoszenie kwalifikacji wiąże się z zawarciem umowy w sprawie podnoszenia kwalifikacji pracodawcy z pracownikiem, określającej prawa i obowiązki stron.

W kolejnych rozdziałach poradnika czytelnik może zapoznać się z problematyką odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej pracownika. Autorka omawia przesłanki odpowiedzialności pracownika, katalog kar możliwych do zastosowania przez pracodawcę, postępowanie pracodawcy po wniesienie sprzeciwu przez pracownika, odrzucenie sprzeciwu przez pracodawcę, wystąpienie do sądu o uchylenie zastosowanej kary porządkowej, po zatarcie kary.

Następnie autorka podejmuje się analizy zjawiska mobbingu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Analizie poddano m.in. czynniki zaistnienia mobbingu, ich skutki oraz konsekwencje. Poradnik wskazuje na obowiązki pracodawcy z zakresu przeciwdziałania zjawisku, odpowiedzialność pracodawcy oraz możliwe roszczenia wobec samego pracodawcy.

Poradnik z uwagi podejmowaną w nim problematykę należy polecić nie tylko pracodawcom, ale przede wszystkim wszystkim pracownikom jednostek pomocy społecznej, pracownikom placówek działających na podstawie przepisów Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dowiedz się więcej o publikacji na stronie Wydawnictwa C.H. Beck.

Komentarze „Kadry i płace w jednostkach pomocy społecznej” K. Woźniczko (Wydawnictwo C.H. Beck) (0)

      2 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Pedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny

„Pedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny” (Wydawnictwo Difin)

21 marca 2024      TAGI:         
Najnowsza książka autorstwa Izabeli Krasiejko oraz Małgorzaty Ciczkowskiej-Giedziun...»
Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk

„Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk” (Wydawnictwo Difin)

11 lipca 2023      TAGI:         
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelników kolejną pozycję skupioną na praktycznych...»
Pedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny

„Pedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny” (Wydawnictwo Difin)

21 marca 2024      TAGI:         
Najnowsza książka autorstwa Izabeli Krasiejko oraz Małgorzaty Ciczkowskiej-Giedziun...»
Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk

„Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk” (Wydawnictwo Difin)

11 lipca 2023      TAGI:         
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelników kolejną pozycję skupioną na praktycznych...»
Wspomnienia socjalnej

Pogromczyni ubóstwa, przemocy i samotności – w zaciętej walce o godność człowieka. Reportaż ukazujący pomoc społeczną bez tajemnic

15 czerwca 2023      TAGI:   
Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Wspomnienia socjalnej – inspirowane...»