Porady      

Procedura umieszczanie w Zespole Opieki Leczniczej – wymagane dokumenty

 

Z wnioskiem o umieszczenie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym może wystąpić: sama osoba zainteresowana ubiegająca się o miejsce w ZOL-u, przedstawiciel ustawowy tej osoby lub zakład opieki zdrowotnej.

Wniosek powinien zawierać dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, telefon kontaktowy, a w uzasadnionych przypadkach, kiedy kontakt z osobą ubiegająca się o umieszczenie w zolu jest utrudniony, także kontakt do opiekuna lub innej osoby z rodziny.

Składany wniosek powinien zawierać uzasadnienie oraz zgodę wnioskodawcy na ponoszenie odpłatności za pobyt w zakładzie. Jeżeli wniosek nie zawiera zgody na ponoszenie odpłatności, wtedy konieczne jest złożenie oświadczenia strony o wyrażeniu zgody na ponoszenie opłaty za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w wysokości 70% renty/emerytury/zasiłku stałego oraz potrącania tej kwoty na rzecz ZOL, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu z uwagi na swój stan zdrowia wymaga całodobowej opieki pielęgniarskiej w formie pielęgnacji lub opieki i rehabilitacji, a nie wymaga hospitalizacji.

Kolejnym dokumentem jest wywiad pielęgniarski sporządzony przez pielęgniarkę środowiskową lub pielęgniarkę z ZOZ wraz z kartą kwalifikacji pacjenta dot. oceny stanu samoobsługi: do ZOL o profilu ogólnym może zostać przyjęty pacjent wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, w przebiegu choroby przewlekłej, który w ocenie według zmodyfikowanej skali Barthel uzyskał od 0 do 40 pkt (www.zoz.net.pl/zaklad-opiekunczo-leczniczy).

Niezbędny jest również dokument stwierdzający wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie, tj. decyzja organu emerytalno-rentowego, decyzja dot. zasiłku stałego itp.

Niezbędne do złożenia druki znajdują się w zakładach opiekuńczo-leczniczych.

Komentarze (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Komu można udostępnić dokumenty z procedury Niebieskiej Karty?

10 sierpnia 2017      TAGI:      
  Dokumenty z procedury Niebieskiej Karty można udostępnić wszystkim członkom...»

Decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań- procedura administracyjna

28 sierpnia 2017      TAGI:      
W momencie, kiedy przyznaje się decyzją administracyjną świadczenie z funduszu alimentacyjnego...»

Procedura w przypadku nienależnie pobranego świadczenia

10 sierpnia 2017      TAGI:      
  Jeżeli Ośrodek poweźmie informację, że strona pobiera świadczenie, które...»

Procedura postępowania ze strony świadczeń rodzinnych w przypadku nienależnie pobranego świadczenie wychowawczego

09 sierpnia 2017      TAGI:      
  W przypadku podjęcia przez świadczenia rodzinne informacji o możliwości...»