Porady      

Procedura umieszczanie w Zespole Opieki Leczniczej – wymagane dokumenty

 

Z wnioskiem o umieszczenie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym może wystąpić: sama osoba zainteresowana ubiegająca się o miejsce w ZOL-u, przedstawiciel ustawowy tej osoby lub zakład opieki zdrowotnej.

Wniosek powinien zawierać dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, telefon kontaktowy, a w uzasadnionych przypadkach, kiedy kontakt z osobą ubiegająca się o umieszczenie w zolu jest utrudniony, także kontakt do opiekuna lub innej osoby z rodziny.

Składany wniosek powinien zawierać uzasadnienie oraz zgodę wnioskodawcy na ponoszenie odpłatności za pobyt w zakładzie. Jeżeli wniosek nie zawiera zgody na ponoszenie odpłatności, wtedy konieczne jest złożenie oświadczenia strony o wyrażeniu zgody na ponoszenie opłaty za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w wysokości 70% renty/emerytury/zasiłku stałego oraz potrącania tej kwoty na rzecz ZOL, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu z uwagi na swój stan zdrowia wymaga całodobowej opieki pielęgniarskiej w formie pielęgnacji lub opieki i rehabilitacji, a nie wymaga hospitalizacji.

Kolejnym dokumentem jest wywiad pielęgniarski sporządzony przez pielęgniarkę środowiskową lub pielęgniarkę z ZOZ wraz z kartą kwalifikacji pacjenta dot. oceny stanu samoobsługi: do ZOL o profilu ogólnym może zostać przyjęty pacjent wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, w przebiegu choroby przewlekłej, który w ocenie według zmodyfikowanej skali Barthel uzyskał od 0 do 40 pkt (www.zoz.net.pl/zaklad-opiekunczo-leczniczy).

Niezbędny jest również dokument stwierdzający wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie, tj. decyzja organu emerytalno-rentowego, decyzja dot. zasiłku stałego itp.

Niezbędne do złożenia druki znajdują się w zakładach opiekuńczo-leczniczych.

Komentarze Procedura umieszczanie w Zespole Opieki Leczniczej – wymagane dokumenty (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»
Tereska888 » 18 czerwca 2024, 15:29

Bon Energetyczny

muusia » 18 czerwca 2024, 15:26

podstawa prawna - aktualna

majka1234 » 18 czerwca 2024, 14:49

pilne

Maks2005 » 18 czerwca 2024, 14:48

Dodatek osłonowy bez rozpatrzenia