Newsy         

Ogromne problemy z mieszkaniami komunalnymi. Raport NIK-u nie pozostawia złudzeń

Gminy mają obowiązek zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Wskazane zadanie realizują poprzez:

  • lokale komunalne – mieszkania należące do gminy, przydzielane osobom spełniającym określone kryteria ustalane przez gminę;
  • lokale socjalne – lokale nadające się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, przy czym lokale te mogą być o obniżonym standardzie; przydzielane są osobom spełniającym określone kryteria ustalane przez gminę;
  • pomieszczenia tymczasowe – nadające się do zamieszkania pomieszczenia, do których następuje eksmisja osoby nieposiadającej prawa do innego lokalu, znajdujące się w tej samej miejscowości i będące przedmiotem umowy najmu tymczasowego.

NIK przeprowadził kontrolę w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców. Jak ujawnił NIK, gminy nie zawsze wywiązują się z obowiązku utrzymywania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym i estetycznym, przejawiającym się w zaniechaniu zaleceń po kontrolach. Ponadto ujawniono, że brakuje czasem książki obiektu lub jest ona prowadzona nierzetelnie, w tym w zakresie wpisów o konieczności przeprowadzenia niezbędnych remontów.

Jak wskazuje NIK, trudności gmin z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych wspólnoty lokalnej pogarsza obowiązek zapewnienia lokali socjalnych dla osób eksmitowanych. Sami lokatorzy mieszkań komunalnych niejednokrotnie nie wnoszą regularnie niezbędnych opłat, co wiąże się z koniecznością podjęcia działań windykacyjnych przez gminy. NIK wśród tzw. dobrych praktyk, pozwalających na rozwiązanie w/w problemu, wskazuje wprowadzeniu programów oferujących pomoc lokatorom w spłacie zadłużenia poprzez odpracowanie długu, czy jego rozłożenie na raty.

Wiele gmin wciąż nie wywiązało się z konieczności utworzenia mieszkań chronionych. Do zamieszkania w mieszkaniu chronionym kwalifikuje się najczęściej osoby, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Są to w szczególności osoby z zaburzeniami psychicznymi, opuszczające pieczę zastępczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub zakład dla nieletnich.

NIK zarekomendowało prezydentom, burmistrzom i wójtom:

  • Podejmowanie, w zależności od potrzeb, dalszych intensywnych działań w celu powiększenia zasobu mieszkaniowego, szczególnie o mieszkania socjalne, na które jak wynika z ustaleń kontroli jest największe zapotrzebowanie.
  • Rzetelne wykonywanie zadań w zakresie utrzymywania istniejącego zasobu mieszkaniowego we właściwym stanie estetycznym i technicznym.
  • Podejmowanie pozawindykacyjnych działań wspomagających lokatorów, zalegających z opłatami czynszowymi, w spłacie zadłużenia.
  • Zwiększenie dostępności do informacji o możliwości korzystania z mieszkań chronionych, jako formy pomocy społecznej.
  • Zwiększenie nadzoru nad jednostkami zarządzającymi w imieniu gmin komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz nad ośrodkami pomocy społecznej w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych.

Źródło:
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/wciaz-za-malo-mieszkan-komunalnych.html

Komentarze (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Raport „Opieka wytchnieniowa – dobre praktyki z kraju i zagranicy”

Projekt “Usługi przerwy regeneracyjnej dla opiekunów niepełnosprawnych osób zależnych”...»

Współczesne problemy bezrobocia – ważna lektura

25 grudnia 2018      TAGI:         
Na rynku okazała się właśnie nowa pozycja poruszająca tematykę bezrobocia. Książka „Bezrobocie....»

Ważna informacja dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny!

07 listopada 2019      TAGI:         
Wszystkie osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, które zawnioskowały o nią przed...»

NIK: tysiące decyzji administracyjnych wydanych bez upoważnienia

07 listopada 2019      TAGI:         
Najwyższa Izba Kontroli w latach 2017–2019 dokonała kontroli obowiązujących upoważnień...»

Nowy tekst jednolity ustawy o dodatkach mieszkaniowych

05 listopada 2019      TAGI:         
W dniu 5 listopada 2019 r. zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»