Newsy         

Ogromne problemy z mieszkaniami komunalnymi. Raport NIK-u nie pozostawia złudzeń

Gminy mają obowiązek zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Wskazane zadanie realizują poprzez:

  • lokale komunalne – mieszkania należące do gminy, przydzielane osobom spełniającym określone kryteria ustalane przez gminę;
  • lokale socjalne – lokale nadające się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, przy czym lokale te mogą być o obniżonym standardzie; przydzielane są osobom spełniającym określone kryteria ustalane przez gminę;
  • pomieszczenia tymczasowe – nadające się do zamieszkania pomieszczenia, do których następuje eksmisja osoby nieposiadającej prawa do innego lokalu, znajdujące się w tej samej miejscowości i będące przedmiotem umowy najmu tymczasowego.

NIK przeprowadził kontrolę w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców. Jak ujawnił NIK, gminy nie zawsze wywiązują się z obowiązku utrzymywania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym i estetycznym, przejawiającym się w zaniechaniu zaleceń po kontrolach. Ponadto ujawniono, że brakuje czasem książki obiektu lub jest ona prowadzona nierzetelnie, w tym w zakresie wpisów o konieczności przeprowadzenia niezbędnych remontów.

Jak wskazuje NIK, trudności gmin z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych wspólnoty lokalnej pogarsza obowiązek zapewnienia lokali socjalnych dla osób eksmitowanych. Sami lokatorzy mieszkań komunalnych niejednokrotnie nie wnoszą regularnie niezbędnych opłat, co wiąże się z koniecznością podjęcia działań windykacyjnych przez gminy. NIK wśród tzw. dobrych praktyk, pozwalających na rozwiązanie w/w problemu, wskazuje wprowadzeniu programów oferujących pomoc lokatorom w spłacie zadłużenia poprzez odpracowanie długu, czy jego rozłożenie na raty.

Wiele gmin wciąż nie wywiązało się z konieczności utworzenia mieszkań chronionych. Do zamieszkania w mieszkaniu chronionym kwalifikuje się najczęściej osoby, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Są to w szczególności osoby z zaburzeniami psychicznymi, opuszczające pieczę zastępczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub zakład dla nieletnich.

NIK zarekomendowało prezydentom, burmistrzom i wójtom:

  • Podejmowanie, w zależności od potrzeb, dalszych intensywnych działań w celu powiększenia zasobu mieszkaniowego, szczególnie o mieszkania socjalne, na które jak wynika z ustaleń kontroli jest największe zapotrzebowanie.
  • Rzetelne wykonywanie zadań w zakresie utrzymywania istniejącego zasobu mieszkaniowego we właściwym stanie estetycznym i technicznym.
  • Podejmowanie pozawindykacyjnych działań wspomagających lokatorów, zalegających z opłatami czynszowymi, w spłacie zadłużenia.
  • Zwiększenie dostępności do informacji o możliwości korzystania z mieszkań chronionych, jako formy pomocy społecznej.
  • Zwiększenie nadzoru nad jednostkami zarządzającymi w imieniu gmin komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz nad ośrodkami pomocy społecznej w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych.

Źródło:
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/wciaz-za-malo-mieszkan-komunalnych.html

Komentarze (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Niepełnosprawni a wybory prezydenckie

Niepełnosprawni mogą mieć problemy z oddaniem głosów w wyborach. Jest szereg uchybień

11 marca 2020      TAGI:      
Rzecznik Praw Obywatelskich (dalej powoływany jak Rzecznik), mając na uwadze nieuchronnie...»
Raport NIK o wychodzeniu z bezdomności

Raport NIK o wychodzeniu z bezdomności

31 lipca 2020      TAGI:         
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport o działaniach wspierających i aktywizujących...»
ważne

Raport NIK o iluzorycznym nadzorze nad placówkami całodobowej opieki

27 kwietnia 2020      TAGI:         
NIK dokonała analizy sytuacji placówek całodobowej opieki. Jak wynika z podjętych...»
Koszty upomnienia w górę

Koszty upomnienia w górę

14 stycznia 2021      TAGI:      
W dniu 12 stycznia 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów,...»
Od 1 stycznia 2021 r. powstaje ustawowy obowiązek zgłoszenia do ZUS zawieranych umów o dzieło. Tym samym umowy te trzeba wykazać w specjalnym formularzu RUD (zgłoszenie umowy o dzieło) w ciągu 7 dni od zawarcia. Formularz można przekazać przez internet – korzystając z Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wskazany obowiązek nie dotyczył umów: - zawartych z własnym pracownikiem, - wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem, - zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności. Dodatkowo obowiązek nie będzie obejmował tych podmiotów i jednostek organizacyjnych, które nie są płatnikami składek. Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/obowiazek-zglaszania-do-zus-umow-o-dzielo-zawieranych-od-1-stycznia-2021-r

Umowy o dzieło i ZUS. Duże zmiany od 1 stycznia

11 stycznia 2021      TAGI:      
Od 1 stycznia 2021 r. powstaje ustawowy obowiązek zgłoszenia do ZUS zawieranych umów...»