Newsy         

Raport NIK o wychodzeniu z bezdomności

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport o działaniach wspierających i aktywizujących osoby bezdomne. Dokonując analizy wskazanego obszaru NIK podjął się kontroli Ośrodków Pomocy Społecznej.

W wyniku w/w kontroli ustalono że w okresie objętym kontrolą:

1. Wszystkie ops objęte kontrolą współpracowały z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi w celu identyfikacji osób bezdomnych i udzielania im pomocy. W poszczególnych ops poziom oraz zakres współpracy był zróżnicowany w związku z brakiem unormowań ustawowych, zależał od inicjatywy oraz kreatywności każdego z pracowników socjalnych zajmujących się problematyką osób bezdomnych.

2. Żaden spośród kontrolowanych ops nie był przygotowany do świadczenia osobom bezdomnym pomocy w pełnym, wymaganym ustawą zakresie, a w konsekwencji możliwością udzielania pomocy niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto kontrola ujawniła brak pełnej wiedzy o poziomie spełniania standardów przez placówki udzielające tymczasowego schronienia przez część kierowników ops objętych kontrolą.

3. Część ośrodków zleciło realizację zadania zapewnienia tymczasowego schronienia z naruszeniem przepisów u.o.d.p.p.i.o.w pomijając konkursy ofert lub nie stosując procedur określonych w Pzp.

4. Część z kontrolowanych ops kierowały do placówek z pominięciem obowiązku wydania decyzji administracyjnej, umieszczały osoby bezdomne w schroniskach jedynie na podstawie pism kierujących lub na podstawie ustnych uzgodnień.

5. Ujawniono przypadki wydawania decyzji przed przeprowadzeniem wywiadów środowiskowych, skierowania osoby bezdomnej do schroniska przed zawarciem kontraktów socjalnych, czy wydania decyzji po ponad dwóch tygodniach od umieszczenia bezdomnych w schroniskach.

6. Ujawniono przypadki nie przeprowadzania wywiadów środowiskowych samodzielnie przez ops, a wykorzystanie informacji przygotowanych przez pracowników schronisk, w których osoby bezdomne już przebywały.

7. W kilku przypadkach kontrakty socjalne nie obejmowały działań ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

8. Ośrodkom zarzucano niezapewnienie miejsc schronienia na terenie gminy lub w nieodległej miejscowości oraz kierowanie osób bezdomnych do oddalonych schronisk co ograniczało możliwości skutecznej pracy socjalnej.

9. Niewykorzystywanie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, jako narzędzia przewidzianego w ustawie.

10. Kontrola ujawniła przypadki przyznawania zasiłków celowych przeznaczoną na pokrycie kosztów pobytu w schronisku, które z pominięciem tych osób przekazywano prowadzącym schroniska, co było niezgodne z art. 5, art. 7 pkt 3 w związku z art. 25 ust. 1 u.o.p.s.

Zapraszamy do zapoznania się z całością ujawnionych przez NIK nieprawidłowości, jak również wnioskami z przeprowadzonej kontroli.

Raport z kontroli NIK: https://www.nik.gov.pl/plik/id,22486,vp,25161.pdf

Komentarze (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Problem bezdomności ludzi młodych. Jak temu zapobiec?

18 lutego 2020      TAGI:      
Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował apel do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej...»

Będzie nowy program dot. przeciwdziałania bezdomności młodych osób?

10 marca 2020      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o rozpoczęciu prac...»

Raport „Opieka wytchnieniowa – dobre praktyki z kraju i zagranicy”

Projekt “Usługi przerwy regeneracyjnej dla opiekunów niepełnosprawnych osób zależnych”...»
ważne

Raport NIK o iluzorycznym nadzorze nad placówkami całodobowej opieki

27 kwietnia 2020      TAGI:         
NIK dokonała analizy sytuacji placówek całodobowej opieki. Jak wynika z podjętych...»

Ogromne problemy z mieszkaniami komunalnymi. Raport NIK-u nie pozostawia złudzeń

14 czerwca 2019      TAGI:         
Gminy mają obowiązek zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej....»
Aleksandra Wydra » 20 października 2020, 16:51

Badania do pracy licencjackiej

Hania-:) » 20 października 2020, 15:52

Karta Dużej Rodziny

natalia91 » 20 października 2020, 15:08

kierowca a dieta