Newsy      

NIK skontrolował pracę koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

NIK skontrolowało pomoc udzielaną rodzinom zastępczym przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w 21 powiatach. NIK zdaje się pozytywnie oceniać sposób jej zorganizowania.

Wśród występujących nieprawidłowości NIK ujawniło:

• zbyt długie opracowywanie planów pomocy dziecku (w skrajnych przypadkach osiem i dwanaście lat), czy nawet brak takich dokumentów;
• 
opracowywanie tych planów bez udziału asystenta rodziny biologicznej lub podmiotu organizującego pracę z rodziną;
• 
brak spójności planów z wnioskami wynikającymi z okresowej oceny sytuacji dziecka;
• 
niezgodność wyznaczonych celów z podejmowanymi działaniami;
• 
niezamieszczanie lub nierzetelne wyznaczanie celów długoterminowych i/lub krótkoterminowych;
• 
opracowywanie tych dokumentów w sposób niezindywidualizowany, bez respektowania obowiązku wysłuchania dziecka i z pominięciem jego diagnozy psychofizycznej, także bez wskazania osób odpowiedzialnych za realizację zadań;
• 
niedochowanie terminów przeprowadzania ocen sytuacji dziecka;
• 
niewywiązywanie się z obowiązku gromadzenia i przekazywania rodzinom zastępczym i rdd kompletu dokumentów dotyczących dziecka;
• 
zaniechanie czynności mających na celu uzyskanie należnych świadczeń alimentacyjnych czy też uregulowania sytuacji prawnej dzieci.

Jednocześnie NIK zaleca:

• Podejmowanie skutecznych działań mających na celu przestrzeganie limitów środowisk zastępczych przypadających na jednego koordynatora.
• 
Wywiązywanie się z obowiązku rzetelnego przygotowania planu pomocy dziecku oraz dokonywania niezbędnych modyfikacji tego dokumentu, w tym podejmowanie skutecznej współpracy instytucjonalnej, przede wszystkim z ośrodkami pomocy społecznej na etapie przygotowania planu.
• Usprawnienie procedury opracowywania planów pomocy dziecku.
• 
Wywiązywanie się z obowiązku zasięgnięcia opinii rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka przed wyznaczeniem koordynatora.
• 
Rzetelne prowadzenie dokumentacji rodzin zastępczych poprzez zamieszczanie konkretnych danych dotyczących m.in. zidentyfikowanych problemów rodzinnych środowisk zastępczych i podejmowanych w związku z ich wystąpieniem działań.
• 
Wdrożenie w sposób formalny wewnętrznych uregulowań obejmujących realizację i rozliczanie zadań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
• 
Egzekwowanie składania przez koordynatorów corocznego sprawozdania z efektów pracy.
• 
Zapewnianie rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka możliwości korzystania ze wszystkich uprawnień wynikających z ustawy o pieczy zastępczej.

Więcej informacji o raporcie dostępnych jest pod adresem:

https://www.nik.gov.pl/plik/id,24061,v,artykul_23071.pdfn

Komentarze NIK skontrolował pracę koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (1)

      3 + 5 = ?    
Reedukacja zapomniała dodać, że środki na wynagrodzenia koordynatorów nie wystarczają na godziwe ich wynagrodzenie :"Oceniając organizację pracy należy również zaznaczyć, że skontrolowane jednostki prawidłowo realizowały resortowy program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, w ramach którego otrzymywane środki stanowiły około 40% kosztów zatrudnienia koordynatorów. Środki te były jednak niewystarczające dla zapewnienia godziwych wynagrodzeń. Powodowało to dużą rotację na tych stanowiskach, a tym samym niestabilną pracę z rodzinami zastępczymi i rdd. Liczba koordynatorów była nie wystarczająca, głównie z uwagi na to, że powiaty nie były skłonne ponosić wydatków na ten cel."
DODAŁ: adas DNIA 30 czerwca 2021 O 08:04

ZOBACZ PODOBNE

Prace domowe okiem rozporządzenia

Prace domowe okiem rozporządzenia

30 stycznia 2024      TAGI:      
Trwają konsultacje dot. rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie...»
Konsultacje w sprawie pieczy zastępczej

Konsultacje w sprawie pieczy zastępczej

01 marca 2024      TAGI:      
Rozpoczęły się konsultacje w sprawie pieczy zastępczej. W przestrzeni publicznej...»
język migowy

RPO reaguje na prace senatu nad ustawą o języku migowym

02 stycznia 2023      TAGI:      
Mając świadomość prac nad projektem nowelizacji ustawy o języku migowym Rzecznik...»
Ulgi i jeszcze raz ulgi

Ulgi i jeszcze raz ulgi

01 marca 2024      TAGI:      
Ministerstwo, wychodząc naprzeciw potrzebom podatników, udostępniło na swojej stronie...»
Konsultacje w sprawie pieczy zastępczej

Konsultacje w sprawie pieczy zastępczej

01 marca 2024      TAGI:      
Rozpoczęły się konsultacje w sprawie pieczy zastępczej. W przestrzeni publicznej...»