Newsy      

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje zmiany w KPA

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy ‑ Kodeks postępowania administracyjnego autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości.

Projekt zakłada m. in. :

w art. 21 po § 2 dodanie § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Organ właściwy miejscowo w dniu wszczęcia postępowania pozostaje właściwy w sprawie do zakończenia postępowania ostateczną decyzją lub postanowieniem, chociażby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy.”;

w art. 24 po § 4 dodanie § 5 i 6 w brzmieniu

„§ 5. Czynności dokonane przez pracownika podlegającego wyłączeniu do czasu ujawnienia okoliczności, o których mowa w § 1 lub 3, oraz wyznaczenia innego pracownika do prowadzenia sprawy pozostają w mocy. W zakresie niezbędnym do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy organ może ponowić czynności podjęte przez wyłączonego pracownika, w tym zmienić, uzupełnić lub uchylić wydane w sprawie postanowienia. Przepis art. 141 stosuje się odpowiednio.

§ 6. Czynności dokonane przez wyłączonego pracownika z naruszeniem § 4 pozostają w mocy, jeżeli naruszenie to nie wpływa na rozstrzygnięcie sprawy lub ich ponowienie przez pracownika niepodlegającego wyłączeniu nie mogłoby prowadzić do odmiennych ustaleń. Przepis § 5 zdanie drugie i art. 141 stosuje się odpowiednio.”;

Jak podkreśla projektodawca, projekt zakłada doprecyzowanie regulacji dotyczących m. in. zdolności organu do prowadzenia postępowania administracyjnego w konkretnej sprawie indywidualnej, współkształtowanej przez przepisy normujące przypadki i procedurę wyłączenia samego organu lub jego pracownika od załatwienia sprawy.

Jak podkreślono w uzasadnieniu, intencją projektodawców jest wzmocnienie gwarancji bezstronności organu poprzez usunięcie niejasności w interpretowaniu i stosowaniu przepisów o wyłączeniu pracownika lub organu administracji publicznej, w szczególności określenie czynności towarzyszących wyłączeniu, jego skutków dla toku postępowania i dotychczas dokonanych w nim czynności, konsekwencji zmian okoliczności w tym zakresie oraz procesowych następstw naruszenia przepisów o wyłączeniu i możliwości ich eliminowania.

Kolejną z podnoszonych kwestii jest problematyka utrwalania obrazu i dźwięku.

w art. 67 po § 2 ma zostać dodany § 3-4 w brzmieniu:

„§ 3. Każda czynność postępowania wymagająca sporządzenia protokołu może być utrwalana za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, o czym należy przed uruchomieniem urządzenia uprzedzić osoby uczestniczące w czynności. Protokół można w takim przypadku ograniczyć do zapisu najbardziej istotnych oświadczeń osób biorących w niej udział.
§ 4. Zapis obrazu lub dźwięku staje się załącznikiem do protokołu. W wypadku ograniczenia protokołu do zapisu najbardziej istotnych oświadczeń osób biorących udział w czynności sporządza się przekład zapisu dźwięku, który również staje się załącznikiem do protokołu.”

w art. 73 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.  Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Ponadto strona ma prawo otrzymywania z akt sprawy zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku, o ile został sporządzony i nie sprzeciwia się temu ważny interes prywatny lub publiczny. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.”;

Jednocześnie ustawodawca, zdobywając doświadczenie zdobyte w okresie pandemii, postanowił przenieść pewne regulacje na grunt kodeksowy.

w art. 89 po § 2 dodany zostanie § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Jeżeli nie sprzeciwiają się temu strony, organ administracji publicznej może przeprowadzić rozprawę przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie za pomocą środków porozumiewania się na odległość poprzez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku.”;

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi zmianami:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365452/katalog/12920888#12920888

Komentarze Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje zmiany w KPA (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Ministerstwo o kontroli rodzicielskiej

Ministerstwo o kontroli rodzicielskiej

05 lutego 2024      TAGI:         
Ministerstwo Cyfryzacji dostrzega problematykę ochrony rodzicielskiej dzieci korzystających...»
Małe wielkie zmiany

Małe wielkie zmiany

25 września 2023      TAGI:         
Z dniem 22 września zaczynają częściowo już obowiązywać przepisy wprowadzone...»
„Do hymnu z Ministerstwem Sprawiedliwości”

„Do hymnu z Ministerstwem Sprawiedliwości”

03 listopada 2023      TAGI:         
Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło konkurs pn. „Do hymnu z Ministerstwem Sprawiedliwości”....»
Zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej z podpisem prezydenta

Zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej z podpisem prezydenta

20 marca 2023      TAGI:         
W dniu 15 marca 2023 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie...»
Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

Szykują się zmiany w pomocy społecznej

30 stycznia 2023      TAGI:      
Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych...»