Archiwalne

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Specjalistyczne Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Nabór na kolejną rozpoczynającą się w maju 2011 roku, letnio-jesienną, edycję szkolenia prowadzony jest w trybie ciągłym. Liczba miejsc ograniczona.

Ofertę kierujemy przede wszystkim do absolwentów Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (kurs podstawowy) lub absolwentów innych równoważnych szkoleń w tym obszarze (min. 100 godzin).

Kurs o charakterze zaawansowanym pozwoli doskonalić
kompetencje zawodowe w zakresie:

 prowadzania interwencji w rodzinie z problemem przemocy,
 pracy z dorosłymi osobami doświadczającymi przemocy i osobami stosującymi przemoc,
 rozpoznawania problemów współistniejących z przemocą takich jak uzależnienie od alkoholu, współuzależnienie itd.,
 pracy z dziećmi dotkniętymi problemem przemocy,
 prowadzenia grup radzenia sobie z problemem przemocy.

Podobnie jak w przypadku kursu podstawowego również i w tym szkoleniu zasadnicza aktywność uczestników będzie miała miejsce w małych grupach warsztatowych (nie większych niż 15-osobowych) składających się z przedstawicieli różnych grup zawodowych. Będzie to okazja do tworzenia i utrwalania dobrego zwyczaju pracy interdyscyplinarnej, o której mowa w nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W programie szkolenia przewidziane są warsztaty, ćwiczenia, wykłady, seminaria oraz praca z materiałem filmowym, łącznie 240 godzin. W czasie trwania studium każdy uczestnik grupy warsztatowej będzie miał obowiązek superwizowania pracy z wybranym przez siebie klientem/klientką. Taki system pracy pozwoli w przyszłości naszym absolwentom starać się o potwierdzenie ich kompetencji stosownymi certyfikatami.

PRZEBIEG SZKOLENIA
Pełny kurs obejmuje sześć sesji czterodniowych (jedna sesja w miesiącu).

Program każdej sesji prezentujemy poniżej:

SESJA I
 Wywiad dotyczący rodziny z problemem przemocy,
 Diagnoza problemów występujących w rodzinie,
 Ustalanie planu pracy z rodziną z problemem przemocy,
 Przekazanie informacji dotyczących pomocy rodzinie,
 Zawieranie kontraktu,
 Analiza mitów i stereotypów dotyczących osób starszych,
 Analiza mitów i stereotypów dotyczących przemocy wobec osób starszych,
 Diagnoza sytuacji i potrzeb osoby starszej doświadczającej przemocy w rodzinie,
 Kontakt z osobą starszą doświadczającą przemocy w rodzinie,
 Superwizja pracy uczestników.

SESJA II
 Diagnoza ofiar przemocy w kontekście nadużywania środków psychoaktywnych,
 Praca z osobą doświadczającą przemocy z problemem alkoholowym (pierwszy kontakt + dalsze kierunki pracy),
 Osoba współuzależniona z problemem przemocy w rodzinie,
 Trudności w radzeniu sobie z przemocą u osób współuzależnionych,
 Kontakt z osobą współuzależnioną doświadczającą przemocy,
 Typowe reakcje na wydarzenia traumatyczne w kontekście objawów PTSD,
 Specyfika PTSD u ofiar przemocy w rodzinie (pierwszy kontakt),
 Praca z osobami mającymi objawy PTSD w reakcji na przemoc,
 Problemy ze zdrowiem psychicznym, jako reakcja na przemoc (pierwszy kontakt),
 Superwizja pracy uczestników.

SESJA III
 Standardy dotyczące diagnozy dzieci krzywdzonych,
 Różnicowanie kryzysów rozwojowych i objawów dziecka krzywdzonego,
 Zaniedbywanie dzieci – diagnoza, konsekwencje doświadczania zaniedbywania,
 Zachowania ryzykowne dzieci, jako konsekwencje przemocy w rodzinie,
 Dziecko sprawcą przemocy wobec rodzica,
 Praca z rodzicem krzywdzącym: relacja matka-dziecko,
 Diagnoza i terapia więzi w rodzinie z problemem przemocy,
 Konsultacje wychowawcze dla rodzica niekrzywdzącego,
 Superwizja pracy uczestników,
 Medyczne aspekty zaniedbywania dzieci,
 PTSD – charakterystyka objawów i leczenia dzieci i młodzieży,
 Wpływ ujawnienia przemocy na funkcjonowanie rodziny.

SESJA IV
 Program korekcyjno- edukacyjny według modelu z Duluth- historia i założenia.
 Podstawy teoretyczne podręcznika
 Rola prowadzących- facylitatorzy.
 Grupa korekcyjno- edukacyjna jako odpowiedź społeczności lokalnej na przemoc
 Grupa korekcyjno- edukacyjna jako element porozumienia służb i organizacji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 Cele podręcznika dla sprawców przemocy domowej
 Podstawowe narzędzia facylitatorów, plan akcji i zmian oraz plan bezpieczeństwa, kwestionariusz kontrolowania złości
 Praktyczne umiejętności facylitatora do efektywnej pracy ze sprawcami
 Pogłębienie analizy historii i zrozumienie przemocy mężczyzn wobec kobiet
 Rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu ze sprawcą
 Asystowanie w badaniu związku pomiędzy intencjami i przekonaniami
 Jak pomóc sprawcy przemocy zmienić swoje agresywne zachowania na niekontrolujące i pozbawione przemocy.

SESJA V
 Procedury obowiązujące i rekomendowane – „Niebieskie Karty” dla Policji, pomocy społecznej, służby zdrowia, placówek oświatowo-wychowawczych i gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 Kompetencje służb niezbędnych do rozwiązywania problemów przemocowych,
 Algorytmy postępowania w przypadkach przemocy w rodzinie,
 Standardy pracy miejsc pomocowych (punkty informacyjno-konsultacyjne, poradnie ambulatoryjne, ośrodki stacjonarne, hostele, specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie itd.),
 Kompetencje osób pracujących z ofiarami i sprawcami przemocy,
 Ochrona danych osobowych naszych klientów,
 Tajemnica zawodowa w przypadkach przemocy,
 Zasady pracy interdyscyplinarnej,
 Koordynacja pracy nad konkretnymi przypadkami,
 Koordynacja działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w środowisku lokalnym,
 Tworzenie i realizacja lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 Aktualne uregulowania prawne i rekomendacje przydatne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 Profilaktyka wypalenia zawodowego,
 Superwizja pracy działających zespołów interdyscyplinarnych.

SESJA VI
 Kwalifikacja do grupy,
 Tworzenie grupy, etapy pracy nad tworzeniem grupy,
 Zawieranie kontraktu z grupą,
 Wprowadzenie do roli trenera, nawiązanie kontaktu z grupą,
 Rola osoby pracującej z grupą – kompetencje interpersonalne,
 Ja, jako prowadzący grupę,
 3 poziomy, na których pracuje trener grupowy,
 Trudni uczestnicy, trudne sytuacje w grupie,
 Zaplanowanie krótkiej formy pracy z grupą,
 Proces grupowy, czynniki mające wpływ na leczenie, elementy utrudniające pracę trenera grupowego, zadania trenera grupowego,
 Superwizja pracy uczestników grupy.

ZADANIE ZALICZAJĄCE STUDIUM
 Każdy uczestnik szkolenia ma obowiązek poddać superwizji w grupie warsztatowej swoją pracę z osobą z problemem przemocy w rodzinie,
 Każdy uczestnik szkolenia na ostatnią sesję powinien przynieść studium przypadku opisujące pracę z osobą z problemem przemocy w rodzinie (będzie to podsumowanie pracy z grup superwizyjnych odbywających się podczas każdej sesji).
Każda grupa warsztatowa w czasie trwania kursu z wyjątkiem IV i V sesji pracuje z tym samym trenerem. Wykłady będą prowadzone na forum dla wszystkich uczestników danego turnusu.

Kurs kończy się wydaniem dyplomu ukończenia Specjalistycznego Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP oraz zaświadczeniem wydanym na podstawie rozporządzenia ministra edukacji i nauki z dnia 3.02.2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Nieobecności na sesjach można uzupełniać z kolejnymi edycjami z wyjątkiem sesji pierwszej.
Kandydaci do szkolenia wypełniają ankietę kwalifikacyjną dostępną na naszej stronie internetowej. Kwalifikacji dokonuje kierownik szkolenia w porozumieniu z osobami z zespołu dydaktycznego.

O wynikach kwalifikacji zostaną powiadomione odpowiednie osoby, które będą proszone o potwierdzenie swojego udziału w zbliżającej się edycji i o dokonanie wpłaty pierwszej transzy za szkolenie. Osoby zakwalifikowane na szkolenie już na pierwszą sesję będą proszone o przygotowanie materiału na superwizję z uwzględnieniem poniższych punktów:

1. Metryczka, podstawowe dane o kliencie/pacjencie.
2. Kontekst zgłoszenia (kto kierował, historia poprzednich kontaktów z pomagaczami, dlaczego akurat teraz osoba zgłosiła się po pomoc?).
3. Perspektywa widzenia własnych problemów przez klienta/pacjenta.
4. Perspektywa widzenia problemów klienta/pacjenta przez pomagacza.
5. Od kiedy klient/pacjent jest pod opieką?
6. Jaki był kontrakt dotyczący pomocy?
7. Kierunki dalszej pracy z rodziną.
8. Pytanie superwizyjne

KOSZT KURSU
Koszt dydaktyki i materiałów wynosi 3.000 zł.
Nr konta dla wpłacających za SSPPwR:
32 1090 1056 0000 0001 0128 5123
Bank Zachodni WBK S.A.

Szkolenie odbywa się w Ośrodku Szkoleniowym Fundacji ETOH w Warszawie
przy ul. Mszczonowskiej 6. Koszty zakwaterowania i wyżywienia określa Fundacja "ETOH" (www.etoh.edu.pl/, +22 836 80 81).

NAJBLIŻSZY TERMIN SZKOLENIA
Edycja letnio-jesienna:
I sesja: 10 – 13 maja 2011
II sesja: 7 – 10 czerwca 2011
III sesja: 13 – 16 września 2011
IV sesja: 11 – 14 października 2011
V sesja: 15 – 18 listopada 2011
VI sesja: 13 – 16 grudnia 2011

Szkolenie odbywa się w Ośrodku Szkoleniowym Fundacji ETOH w Warszawie
przy ul. Mszczonowskiej 6. Wypełniony formularz zgłoszenia można wysłać
mailem [email protected], pocztą lub faksem do sekretariatu
Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia” IPZ PTP
ul. Korotyńskiego 13, 02 – 121 Warszawa
fax. (22) 824-25-01; 823-96-64

W sprawach organizacyjnych proszę kontaktować się z Anną Ulatowską w godzinach 9.00-16.00, tel. 0667902455 lub przez sekretariat Pogotowia (22) 824-25-01; 823-96-64. W sprawach merytorycznych informacji udziela Kierownik szkolenia Piotr Antoniak (kontakt telefoniczny przez sekretariat Pogotowia).

Serdecznie zapraszamy!

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»