Archiwalne

Specjalistyczne Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Specjalistyczne Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Nabór na kolejną rozpoczynającą się we wrześniu 2011 roku, jesienno-zimową, edycję szkolenia prowadzony jest w trybie ciągłym. Liczba miejsc ograniczona.

Ofertę kierujemy przede wszystkim do absolwentów Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (kurs podstawowy) lub absolwentów innych równoważnych szkoleń w tym obszarze (min. 100 godzin).

Kurs o charakterze zaawansowanym pozwoli doskonalić kompetencje zawodowe w zakresie:

  • prowadzania interwencji w rodzinie z problemem przemocy,
  • pracy z dorosłymi osobami doświadczającymi przemocy i osobami stosującymi przemoc,
  • rozpoznawania problemów współistniejących z przemocą takich jak uzależnienie od alkoholu, współuzależnienie itd.,
  • pracy z dziećmi dotkniętymi problemem przemocy,
  • prowadzenia grup radzenia sobie z problemem przemocy.

Podobnie jak w przypadku kursu podstawowego również i w tym szkoleniu zasadnicza aktywność uczestników będzie miała miejsce w małych grupach warsztatowych (nie większych niż 15-osobowych) składających się z przedstawicieli różnych grup zawodowych. Będzie to okazja do tworzenia i utrwalania dobrego zwyczaju pracy interdyscyplinarnej, o której mowa w nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W programie szkolenia przewidziane są warsztaty, ćwiczenia, wykłady, seminaria oraz praca z materiałem filmowym, łącznie 240 godzin. W czasie trwania studium każdy uczestnik grupy warsztatowej będzie miał obowiązek superwizowania pracy z wybranym przez siebie klientem/klientką. Taki system pracy pozwoli w przyszłości naszym absolwentom starać się o potwierdzenie ich kompetencji stosownymi certyfikatami.

PRZEBIEG SZKOLENIA

Pełny kurs obejmuje sześć sesji czterodniowych (jedna sesja w miesiącu).

Zawartość każdej sesji została przedstawiona poniżej:

SESJA I

Wywiad dotyczący rodziny z problemem przemocy,
Diagnoza problemów występujących w rodzinie,
Ustalanie planu pracy z rodziną z problemem przemocy,
Przekazanie informacji dotyczących pomocy rodzinie,
Zawieranie kontraktu,
Analiza mitów i stereotypów dotyczących osób starszych,
Analiza mitów i stereotypów dotyczących przemocy wobec osób starszych,
Diagnoza sytuacji i potrzeb osoby starszej doświadczającej przemocy w rodzinie,
Kontakt z osobą starszą doświadczającą przemocy w rodzinie,
Superwizja pracy uczestników.

SESJA II

Diagnoza ofiar przemocy w kontekście nadużywania środków psychoaktywnych,
Praca z osobą doświadczającą przemocy z problemem alkoholowym (pierwszy kontakt + dalsze kierunki pracy),
Osoba współuzależniona z problemem przemocy w rodzinie,
Trudności w radzeniu sobie z przemocą u osób współuzależnionych,
Kontakt z osobą współuzależnioną doświadczającą przemocy,
Typowe reakcje na wydarzenia traumatyczne w kontekście objawów PTSD,
Specyfika PTSD u ofiar przemocy w rodzinie (pierwszy kontakt),
Praca z osobami mającymi objawy PTSD w reakcji na przemoc,
Problemy ze zdrowiem psychicznym, jako reakcja na przemoc (pierwszy kontakt),
Superwizja pracy uczestników.

SESJA III

Standardy dotyczące diagnozy dzieci krzywdzonych,
Różnicowanie kryzysów rozwojowych i objawów dziecka krzywdzonego,
Zaniedbywanie dzieci – diagnoza, konsekwencje doświadczania zaniedbywania,
Zachowania ryzykowne dzieci, jako konsekwencje przemocy w rodzinie,
Dziecko sprawcą przemocy wobec rodzica,
Praca z rodzicem krzywdzącym: relacja matka-dziecko,
Diagnoza i terapia więzi w rodzinie z problemem przemocy,
Konsultacje wychowawcze dla rodzica niekrzywdzącego,
Superwizja pracy uczestników,
Medyczne aspekty zaniedbywania dzieci,
PTSD – charakterystyka objawów i leczenia dzieci i młodzieży,
Wpływ ujawnienia przemocy na funkcjonowanie rodziny.

SESJA IV

Program korekcyjno- edukacyjny według modelu z Duluth- historia i założenia.
Podstawy teoretyczne podręcznika
Rola prowadzących- facylitatorzy.
Grupa korekcyjno- edukacyjna jako odpowiedź społeczności lokalnej na przemoc
Grupa korekcyjno- edukacyjna jako element porozumienia służb i organizacji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Cele podręcznika dla sprawców przemocy domowej
Podstawowe narzędzia facylitatorów, plan akcji i zmian oraz plan bezpieczeństwa, kwestionariusz kontrolowania złości
Praktyczne umiejętności facylitatora do efektywnej pracy ze sprawcami
Pogłębienie analizy historii i zrozumienie przemocy mężczyzn wobec kobiet
Rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu ze sprawcą
Asystowanie w badaniu związku pomiędzy intencjami i przekonaniami
Jak pomóc sprawcy przemocy zmienić swoje agresywne zachowania na niekontrolujące i pozbawione przemocy.

SESJA V

Procedury obowiązujące i rekomendowane – „Niebieskie Karty” dla Policji, pomocy społecznej, służby zdrowia, placówek oświatowo-wychowawczych i gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
Kompetencje służb niezbędnych do rozwiązywania problemów przemocowych,
Algorytmy postępowania w przypadkach przemocy w rodzinie,
Standardy pracy miejsc pomocowych (punkty informacyjno-konsultacyjne, poradnie ambulatoryjne, ośrodki stacjonarne, hostele, specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie itd.),
Kompetencje osób pracujących z ofiarami i sprawcami przemocy,
Ochrona danych osobowych naszych klientów,
Tajemnica zawodowa w przypadkach przemocy,
Zasady pracy interdyscyplinarnej,
Koordynacja pracy nad konkretnymi przypadkami,
Koordynacja działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w środowisku lokalnym,
Tworzenie i realizacja lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
Aktualne uregulowania prawne i rekomendacje przydatne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
Profilaktyka wypalenia zawodowego,
Superwizja pracy działających zespołów interdyscyplinarnych.

SESJA VI

Kwalifikacja do grupy,
Tworzenie grupy, etapy pracy nad tworzeniem grupy,
Zawieranie kontraktu z grupą,
Wprowadzenie do roli trenera, nawiązanie kontaktu z grupą,
Rola osoby pracującej z grupą – kompetencje interpersonalne,
Ja, jako prowadzący grupę,
3 poziomy, na których pracuje trener grupowy,
Trudni uczestnicy, trudne sytuacje w grupie,
Zaplanowanie krótkiej formy pracy z grupą,
Proces grupowy, czynniki mające wpływ na leczenie, elementy utrudniające pracę trenera grupowego, zadania trenera grupowego,
Superwizja pracy uczestników grupy.

ZADANIE ZALICZAJĄCE STUDIUM

Każdy uczestnik szkolenia ma obowiązek poddać superwizji w grupie warsztatowej swoją pracę z osobą z problemem przemocy w rodzinie.

Każdy uczestnik szkolenia na ostatnią sesję powinien przynieść studium przypadku opisujące pracę z osobą z problemem przemocy w rodzinie (będzie to podsumowanie pracy z grup superwizyjnych odbywających się podczas każdej sesji).
Każda grupa warsztatowa w czasie trwania kursu z wyjątkiem IV i V sesji pracuje z tym samym trenerem. Wykłady będą prowadzone na forum dla wszystkich uczestników danego turnusu.

Kurs kończy się wydaniem dyplomu ukończenia Specjalistycznego Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP oraz zaświadczeniem wydanym na podstawie rozporządzenia ministra edukacji i nauki z dnia 3.02.2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Nieobecności na sesjach można uzupełniać z kolejnymi edycjami z wyjątkiem sesji pierwszej.

Kandydaci do szkolenia wypełniają ankietę kwalifikacyjną dostępną na naszej stronie internetowej. Kwalifikacji dokonuje kierownik szkolenia w porozumieniu z osobami z zespołu dydaktycznego.

O wynikach kwalifikacji zostaną powiadomione odpowiednie osoby, które będą proszone o potwierdzenie swojego udziału w zbliżającej się edycji i o dokonanie wpłaty pierwszej transzy za szkolenie. Osoby zakwalifikowane na szkolenie już na pierwszą sesję będą proszone o przygotowanie materiału na superwizję z uwzględnieniem poniższych punktów:

1. Metryczka, podstawowe dane o kliencie/pacjencie.

2. Kontekst zgłoszenia (kto kierował, historia poprzednich kontaktów z pomagaczami, dlaczego akurat teraz osoba zgłosiła się po pomoc?).

3. Perspektywa widzenia własnych problemów przez klienta/pacjenta.

4. Perspektywa widzenia problemów klienta/pacjenta przez pomagacza.

5. Od kiedy klient/pacjent jest pod opieką?

6. Jaki był kontrakt dotyczący pomocy?

7. Kierunki dalszej pracy z rodziną.

8. Pytanie superwizyjne

KOSZT KURSU

Koszt dydaktyki i materiałów wynosi 3.000 zł.
Nr konta dla wpłacających za SSPPwR:

32 1090 1056 0000 0001 0128 5123

Bank Zachodni WBK S.A.

Szkolenie odbywa się w Ośrodku Szkoleniowym Fundacji ETOH w Warszawie przy ul. Mszczonowskiej 6. Koszty zakwaterowania i wyżywienia określa Fundacja "ETOH" (http://www.etoh.edu.pl/, +22 836 80 81).

NAJBLIŻSZY TERMIN SZKOLENIA

Edycja jesienno-zimowa:

SESJA I 13.09 – 16.09. 2011

SESJA II 11.10 – 14.10. 2011

SESJA III 15.11 – 18.11. 2011

SESJA IV 13.12 – 16.12 .2011

SESJA V 10.01 – 13.01.2012

SESJA VI 14.02 – 17.02 .2012

Szkolenie odbywa się w Ośrodku Szkoleniowym Fundacji ETOH w Warszawie przy ul. Mszczonowskiej 6. Wypełniony formularz zgłoszenia można wysłać mailem [email protected] pocztą lub faksem do sekretariatu Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia” IPZ PTP
ul. Korotyńskiego 13
02 – 121 Warszawa
fax. (22) 824-25-01; 823-96-64

W sprawach organizacyjnych proszę kontaktować się z Anną Ulatowską w godzinach 9.00-16.00, tel. 0667902455 lub przez sekretariat Pogotowia (22) 824-25-01; 823-96-64. W sprawach merytorycznych informacji udziela Kierownik szkolenia Piotr Antoniak (kontakt telefoniczny przez sekretariat Pogotowia).

Serdecznie zapraszamy!

Ankieta dla uczestników do pobrania na stronie:
http://www.niebieskalinia.pl/pages.php?assign=ssppwr  

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Specjalistyczne Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (0)

      4 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»