Archiwalne

SPS zaprasza na szkolenie z rachunkowości w Częstochowie w dniach 10-12 grudnia 2012Studio Profilaktyki Społecznej zaprasza na szkolenie z cyklu „Rachunkowość JPS w praktyce”: \”Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2012 roku...\”

Studio Profilaktyki Społecznej zaprasza na szkolenie z cyklu „Rachunkowość JPS w praktyce”


 


Szkolenie przeznaczone jest dla: skarbników jednostek samorządu terytorialnego, głównych księgowych, księgowych i innych pracowników komórek finansowo- księgowych jednostek sektora finansów publicznych
 


Szkolenie odbędzie się w dniach:

10-12 grudnia 2012r. (poniedziałek-środa) w Częstochowie

 Hotel Mercure Częstochowa Centrum***, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 2,

42-200 Częstochowa (www.mercure-czestochowa-centrum.com)

Hotel Mercure Częstochowa Centrum*** znajduje się w prestiżowej części miasta, w sąsiedztwie klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe, certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowcę

 Najatrakcyjniejsza cena szkolenia na rynku. Tylko 840 zł od osoby! 

PROGRAM SZKOLENIA
Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2012 roku… 

10.12.2012r. (poniedziałek)

Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2012 roku w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących inwentaryzacji, sprawozdawczości finansowej. Zagadnienia związane z ewidencją księgową i sprawozdawczością w zakresie funduszu alimentacyjnego. Zasady finansowania wydatków pieczy zastępczej.

12.00-13.00 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w Hotelu
13.00-14.00 Obiad
14.00 Powitanie, omówienie harmonogramu szkolenia, wybór zajęć, rozpoczęcie szkolenia
14.00-19.00:

1. Inwentaryzacja w świetle ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn zm.).
a) Inwentaryzacja jako najważniejsza czynność w procesie zamknięcia roku: istota, cele, funkcje i zadania inwentaryzacji.
b) Organizacja inwentaryzacji zadania komisji inwentaryzacyjnej, zadania zespołów spisowych i odpowiedzialność
    osobowa za przeprowadzenie inwentaryzacji.
c) Przebieg inwentaryzacji – czynności inwentaryzacyjne, metody inwentaryzacji:
   – spis z natury,
   – potwierdzenie prawidłowości sald księgowych,
   – porównanie danych ewidencyjnych z dokumentami (weryfikacja sald).
d) Dokumentacja inwentaryzacji:
   – instrukcja inwentaryzacyjna – zakres,
   – zarządzenie o przeprowadzeniu inwentaryzacji (wzór),
   – harmonogram inwentaryzacji (wzór),
   – terminy i częstotliwość inwentaryzacji,
   – przebieg inwentaryzacji,
   – protokół z inwentaryzacji kasy (wzór),
   – protokół z inwentaryzacji środków pieniężnych (wzór),
   – protokół z weryfikacji konta 020, 080 (wzór),
   – protokół z rozliczenia przebiegu inwentaryzacji – komisja inwentaryzacyjna (wzór),
   – protokół z inwentaryzacji zakończonej i rozliczonej (wzór).
 Przykładowe problemy w przeprowadzaniu inwentaryzacji (paliw, materiałów, środków trwałych metodą spisu z  natury, aktywów i pasywów metodą porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami –      udokumentowanie).

e)
Rozliczenie i ujęcie w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych ubytków w granicach norm, niedoborów oraz dokonywanie kompensat. Ustalenie faktycznych nadwyżek lub niedoborów i ich rozliczenie.–  schemat księgowań.
f) Odpowiedzialność za zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o   rachunkowości.2. Zagadnienia związane z ewidencja księgową i sprawozdawczością w zakresie funduszu alimentacyjnego:


   – ewidencja księgowa w jednostce realizującej zadanie,
   – ewidencja księgowa w budżecie jednostki samorządu terytorialnego,
   – aktualizacja należności od dłużników,
   – sprawozdawczość budżetowa (Rb-27ZZ, Rb-28S),
   – sprawozdawczość z operacji finansowych (Rb-N, Rb-Z i Rb-ZN),
   – sprawozdawczość finansowa (bilans jednostki, rachunek zysków i strat i zestawienie zmian w funduszu).
3. Zasady finansowania wydatków pieczy zastępczej.
   – wydatki gminy, wydatki powiatu,
   – klasyfikacja wydatków w gminie i powiecie
   – klasyfikacja dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
 19.00 Konsultacje indywidualne
od 19.30 Uroczysta kolacja integracyjna, dyskoteka


 

11.12.2012r. (wtorek)

Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2012 roku w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących inwentaryzacji, sprawozdawczości finansowej…


07.30-09.00 Śniadanie
9.00-13.00 Czas wolny. Dla zainteresowanych wycieczka z przewodnikiem do klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze(13.00-14.00) Obiad
14.00-19.00:
1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2012 r.:

1) wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych  przychodów i kosztów,2) uzgodnienie zapisów ewidencji syntetycznej z ewidencją pomocniczą.
3) inwentaryzacja jako najważniejsza czynność w procesie zamknięcia roku w świetle ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn zm.).
4) analiza i wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy:
   – w budżecie (ewidencja: odsetek od zobowiązań finansowych i różnic kursowych, środków z prywatyzacji),
   – w jednostce (ewidencja wyprzedzającego finansowania – BGK),
5) środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz pozostałe środki trwałe:
   – definicje,
   – Klasyfikacja Środków Trwałych
   – zasady ewidencji księgowej,
   – naliczenie i ewidencja księgowa amortyzacji i umorzenia
6) rozliczenie i weryfikacja poniesionych wydatków inwestycyjnych,
7) ewidencja dostaw i sług niefakturowanych
8) ewidencja księgowa rozliczenie kosztów międzyokresowych – czynnych,

9) ewidencja księgowa dodatkowego wynagrodzenia w roku jego naliczenia i w roku wypłaty.10) analiza należności i zobowiązania – ustalenie ich stanu ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań  wymagalnych11) aktualizacja należności:   – podstawa prawna,   – ewidencja księgowa – zapisy na koncie 290 – „Odpisy aktualizujące należności” w księgach rachunkowych jednostki ze szczególnym uwzględnieniem należności od dłużników alimentacyjnych,
12) dokonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami ewentualnej korekty naliczeń na ZFŚS oraz kwoty odpisu na  2012 rok..
13) ewidencja i prawidłowe zamkniecie kont pozabilansowych.2. Sprawozdawczości finansowa według nowego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca  2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128 poz. 861 z późn. zm.):
   – bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
   – bilans jednostki,
   – rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy,
   – zestawienia zmian w funduszu jednostki
1) Omówienie poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych – wykazywanie danych w sprawozdaniach  
     finansowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
2) Wyłączenia wzajemnych rozliczeń w sprawozdaniach finansowych łącznych a w szczególności:
   – należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze,
   – wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych pomiędzy jednostkami

Uwaga!
Wzory sprawozdań finansowych z wskazaniem źródła wykazywania danych w tych sprawozdaniach   (sald kont, podziałek klasyfikacji budżetowej itd.).

19.00 Konsultacje indywidualne
 od 19.30 Uroczysta kolacja, dyskoteka12.12.2012r. (środa)

Zarządzanie stresem
 07.00-09.00 Śniadanie (Wykwaterowanie z pokoi do godziny 11.00 i złożenie bagaży w bagażowni hotelu)

 09.00-13.30 Zarządzanie stresem:
 1. Stres i reakcje stresowe:
– jaka jest specyfika działania stresora i reakcji stresowej?– dystres i eustres – w komforcie, nudzie i przeciążeniu– osobista mapa reakcji somatycznej i psychospołecznej na stres– zapotrzebowanie na stymulację

2. Strategie radzenie sobie:
– strategie poznawcze, emocjonalne i behawioralne– osobisty rozkład jazdy w stresie – sprawdzone sposoby i indywidualny mechanizm odbarczania
3. Techniki relaksacyjne i modyfikacji obciążenia stresowego:– relaksacja oddechowa– relaksacja neuromięśniowa– przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu 

www.sps.org.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze SPS zaprasza na szkolenie z rachunkowości w Częstochowie w dniach 10-12 grudnia 2012 (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»