Czytelnia   

„Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz” red. A. Skoczylas, P. Szustakiewicz (Wydawnictwo C.H. Beck)

W ofercie Wydawnictwa C.H. Beck pojawiła się kolejna publikacja z serii Krótkie Komentarze Becka, tj. „Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz” pod redakcją prof. dra hab. A. Skoczylasa i prof. dra hab. P. Szustakiewicza.

Na wstępie należy przypomnieć, że w obecnym stanie prawnym od decyzji wydanej w pierwszej instancji stronie służy możliwość odwołania tylko do jednej instancji. Jednak nie zawsze rozstrzygnięcie organu II instancji, które jest ostateczne, jest dla strony satysfakcjonujące. Ustawodawca przewidział możliwość złożenia przez stronę skargi do sądu administracyjnego. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.

Błędem byłoby wskazanie, że przedmiotowa  procedura nie będzie odnosiła się do organu I instancji, a jedynie do organu II instancji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewiduje przypadki, w których to organ I instancji (np. Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy) występuje w charakterze strony przed sądem administracyjnym, np. w przypadku bezczynności organu lub skargi jednostki samorządu terytorialnego na akt nadzoru.

prawo-o-postepowaniuPublikacja C.H. Beck zawiera stan prawny na czerwiec 2016 r., natomiast przepisy mające wejść w życie w terminie późniejszym zostały oznaczone kursywą, zaś przypisami wskazano informacje o publikatorze oraz terminie wejścia ich w życie. Autorzy odnieśli się nie tylko do obecnego stanu prawnego, ale skomentowali również przepisy, które zostały opublikowane, jednak nie upłynął jeszcze termin vacatio legis. Podobnie jak każdy z dostępnych Komentarzy Wydawnictwa, niniejszy również jest niezwykle poręczny i łatwy w użytkowaniu. Wydawnictwo zadbało o precyzyjny indeks rzeczowy, co ułatwia wyszukiwanie interesujących użytkownika zagadnień, ujętych w wielu przepisach tejże Ustawy.

Komentarz bardzo skrupulatnie przeprowadzi czytelnika przez zawiłości właściwości sądów administracyjnych, zdolność sądową i procesową stron, możliwości ustanowienia pełnomocnika, postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym, problematykę środków odwoławczych (skarga kasacyjna), kosztów postępowania, wznowienia postępowania czy wykonania orzeczeń.

Z uwagi na niezwykle obszerną analizę przepisów prawa dokonaną przez autorów niemożliwe jest zwrócenie uwagi na wszystkie kluczowe aspekty poruszone w publikacji. Ustawodawca nakreślił katalog spraw podlegających kontroli działalności sądów administracyjnych. Publikacja dokładnie omawia wskazany katalog, dając obraz zakresu spraw, w jakich strona może złożyć skargę do sądu administracyjnego. Warto również zwrócić uwagę na wyjaśnienia autorów dotyczące formalnych aspektów składanych pism oraz skarg, co ma znamienne skutki dla skarżącego, jak również dla właściwego umocowania pełnomocnika do występowania przed sądem oraz uprawnienia przedstawiciela ustawowego do reprezentowania osoby niepełnoletniej.

Ponadto autorzy niezwykle klarownie podejmują problematykę odrzucenia i oddalenia wniesionej skargi. Zagadnieniem, które jest niezwykle istotne, a które zostało dokładnie wyjaśnione w publikacji, jest doręczanie korespondencji w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Przepisy prawa obligują sąd do rozstrzygania w granicach danej sprawy, nie jest on jednak związany zarzutami i wnioskami podniesionymi przez skarżącego oraz powołaną przez niego podstawą prawną. Ponadto sąd nie może wydać orzeczenia na niekorzyść skarżącego, chyba że stwierdzi naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności. Analiza tychże przepisów prawa jest niezbędna dla skarżącego. Znajomość treści publikacji w zakresie obowiązujących przepisów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi pozwoli uchronić stronę przed następstwami nieznajomości prawa.

Język publikacji jest przystępny dla czytelnika. Każdy komentowany przepis został opatrzony minispisem treści z uwagi na swoją obszerną wykładnię. Dla uzyskania przejrzystości opisu w obrębie każdego komentowanego przepisu zostały wprowadzone śródtytuły. Dzięki wskazanemu zabiegowi łatwiej w obrębie komentowanego przepisu odszukać pożądaną przez czytelnika treść. Autorzy, analizując określony przepis prawa, nie tylko uwzględniają stanowiska innych autorów, ale również orzecznictwo sądów administracyjnych. Nadto dzięki powiązaniu komentowanej Ustawy z innymi aktami prawnymi – np. Kodeksem postępowania cywilnego, Kodeksem cywilnym, Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, Ustawą o opłacie skarbowej, Ordynacją podatkową – Komentarz ma wszechstronny charakter oraz jest przystępniejszy w odbiorze.

Publikację należy w szczególności polecić, poza pracownikami administracyjnymi jednostek samorządu terytorialnego, również adwokatom, radcom prawnym, prokuratorom, sędziom, asystentom sędziego, referendarzom sądowym, aplikantom zawodów prawniczych, studentom kierunków prawniczych oraz każdej stronie postępowania przed sądem administracyjnym.

Dowiedz się więcej o publikacji na stronie Wydawnictwa C.H. Beck.

Komentarze (0)

      2 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Domy pomocy społecznej

„Domy pomocy społecznej. Organizacja i funkcjonowanie. Wydanie 3” (Wydawnictwo Difin)

12 lipca 2021      TAGI:         
Dostrzegając, jak istotną rolę w systemie pomocy społecznej odgrywają domy pomocy...»
„RODO przewodnik ze wzorami” - recenzja

„RODO przewodnik ze wzorami”, red. Maciej Gawroński (Wydawnictwo Wolters Kluwer)

18 lutego 2020      TAGI:      
Wejście w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia...»
Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna

„Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna” (Wydawnictwo Difin)

02 listopada 2020      TAGI:         
Wydawałoby się, że o rodzinie napisano już wszystko. I. Krasiejko w publikacji „Rodzina...»
Praca socjalna w środowisku lokalnym

„Praca socjalna w środowisku lokalnym” (Wydawnictwo Difin)

29 maja 2020      TAGI:         
Stosunkowo niedawno na rynku wydawniczym pojawiła się publikacja „Praca socjalna...»
„Kryzys psychiczny. Odzyskanie zdrowia. Wsparcie społeczne. Praca socjalna"

„Kryzys psychiczny. Odzyskanie zdrowia. Wsparcie społeczne. Praca socjalna” (Wydawnictwo Difin)

23 marca 2020      TAGI:      
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelnika niezwykle interesującą publikację autorstwa...»
Biankaaa » 16 września 2021, 11:08

BUDŻET NA 2022 dla 500+

Grazyna17 » 16 września 2021, 10:29

czy musimy wyplacic ekwiwalent za urlop ?

Zosia15 » 16 września 2021, 09:54

jak to ugryźć

OPSBIELICE1 » 16 września 2021, 09:53

Stypendium a zasiłek rodzinny