„Dyscyplina finansów publicznych. Doktryna, orzecznictwo, praktyka” red. M. Smaga, M. Winiarz (Wydawnictwo C.H. Beck)

pracowników naukowych,  przedstawicieli administracji samorządowej oraz rządowej, członków komisji orzekających i rzeczników dyscypliny finansów publicznych, co jest gwarantem wysokiego poziomu merytorycznego publikacji, czego wyraz dali w swoich recenzjach prof. dr hab. T. Włudyk oraz prof. dr hab. K. Surówka.

Podejmowana przez autorów problematyka obejmuje zamówienia publiczne, wydatkowanie środków publicznych, jak i odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Nowatorskim podejściem do problematyki zdają się być poruszone w publikacji zagadnienia etyczne.

Dyscyplina finansówZ uwagi na bardzo szeroki zakres podjętej problematyki oraz obszerne analizy nie jest możliwe omówienie w tym miejscu każdego z podjętych przez autorów zagadnień. Przedstawione zostaną zatem jedynie wybrane z podjętych w książce zagadnień.

Jednym z kluczowych problemów w jednostce sektora finansów publicznych jest pobranie lub dochodzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo pobranie lub dochodzenie tej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia. Wskazany przepis obejmuje należności wynikające bezpośrednio z przepisów prawa, określonych w decyzji administracyjnej, aż po należności o charakterze cywilnoprawnym. Niepobranie lub niedochodzenie w/w należności stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Analizie został poddany także czyn polegający na niedochodzeniu należności oraz dopuszczeniu do ich przedawnienia. Autorzy zawracają uwagę na fakt, że ustawowe terminy dotyczące przedawnienia mają charakter bezwzględnie obowiązujący, zatem nie mogą być wydłużane w drodze czynności cywilnoprawnych czy aktów administracyjnych. Na potwierdzenie powyższej argumentacji przytoczone zostały orzeczenia Głównej Komisji Orzeczniczej.

W publikacja poruszone zostało również zagadnienie naruszenia dyscypliny finansów publicznych poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w przypadku wystąpienia określonych przez ustawodawcę okoliczności. Prawodawca na gruncie Ustawy o finansach publicznych wskazał jedynie oczekiwany stan działań kierownika jednostki, nie konkretyzując działań mających do niego doprowadzić. Jednakże, jak przypomina się w omawianej książce, na kierowniku jednostki spoczywa wiele obowiązków w zakresie kontroli zarządczej na gruncie ustaw innych niż Ustawa o finansach publicznych. Obszerna analiza na gruncie pozostałych aktów w sposób całościowy nakreśla specyfikę wspomnianej tematyki.

Zagadnieniem, które wzbudzi zainteresowanie czytelnika, jest odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jej istota, system kar, jej skutki, zasady wymiaru czy zagadnienie współmierności kary do stopnia winy sprawcy naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Czytelnik zostaje ponadto zaznajomiony z tematem postępowania wyjaśniającego i rozprawy w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, analizując rolę dowodu w toku tegoż postępowania.

Wspomniana na wstępie analiza naruszenia dyscypliny finansów publicznych w kontekście zamówień publicznych skupia się m.in. na naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówienia z wolnej ręki, realizacji zamówień publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, zmianie umowy o udzielenie zamówienia publicznego, prawnych gwarancjach wolnej konkurencji w systemie zamówień publicznych, udzielaniu zamówień finansowanych ze środków UE, kwestii rażąco niskiej ceny w zamówieniach publicznych oraz na stosowaniu klauzul społecznych.

Publikację należy szczególnie polecić kierownikom jednostek sektora finansów publicznych, pracownikom w/w jednostek, którym zostały powierzone określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej lub czynności przewidzianych w przepisach o zamówieniach publicznych, jak również osobom gospodarującym środkami publicznymi przekazanymi jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Dowiedz się więcej o publikacji na stronie Wydawnictwa

Komentarze „Dyscyplina finansów publicznych. Doktryna, orzecznictwo, praktyka” red. M. Smaga, M. Winiarz (Wydawnictwo C.H. Beck) (0)

      1 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk

„Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk” (Wydawnictwo Difin)

11 lipca 2023      TAGI:         
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelników kolejną pozycję skupioną na praktycznych...»
Pedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny

„Pedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny” (Wydawnictwo Difin)

21 marca 2024      TAGI:         
Najnowsza książka autorstwa Izabeli Krasiejko oraz Małgorzaty Ciczkowskiej-Giedziun...»
Pedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny

„Pedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny” (Wydawnictwo Difin)

21 marca 2024      TAGI:         
Najnowsza książka autorstwa Izabeli Krasiejko oraz Małgorzaty Ciczkowskiej-Giedziun...»
Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk

„Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk” (Wydawnictwo Difin)

11 lipca 2023      TAGI:         
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelników kolejną pozycję skupioną na praktycznych...»
Wspomnienia socjalnej

Pogromczyni ubóstwa, przemocy i samotności – w zaciętej walce o godność człowieka. Reportaż ukazujący pomoc społeczną bez tajemnic

15 czerwca 2023      TAGI:   
Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Wspomnienia socjalnej – inspirowane...»