Czytelnia   

„Bezrobocie. Bezrobotny. Praca socjalna” Ewa Flaszyńska (Wydawnictwo Difin)

Wydawnictwo Difin właśnie oddało w ręce czytelnika publikację autorstwa Ewy Flaszyńskiej „Bezrobocie. Bezrobotny. Praca socjalna”, która otwiera cały cykl z serii Biblioteka Pracy Socjalnej.

Autorka wprowadza czytelnika we wskazaną problematykę od definicyjnego ujęcia zjawiska bezrobocia. Ustawodawca kierując się potrzebą skierowania odpowiedniej oferty do wskazanej grupy docelowej skonstruował definicję bezrobocia, jak również powołał instytucje, które mają podejmować próby ich ponownego włączenia do rynku pracy. Autorka wskazuje na prawne instrumenty jakie stworzył ustawodawca, mające przeciwdziałać podejmowanemu zjawisku społecznemu. W publikacji czytelnik znajdzie również procedurę rejestracji osób bezrobotnych oraz oferowane im świadczenia przez powiatowe urzędy pracy.

Autorka zgłębiając wskazaną problematykę nie zapomina o roli instytucji zabezpieczenia społecznego. Osoby oraz rodziny dotknięte bezrobociem mogą ubiegać się o świadczenia z pomocy społecznej. Autorka zatem nie traci z pola widzenia całego systemu pomocy osobom bez zatrudnienia. Wskazana pomoc nie spoczywa wyłącznie na instytucjach rynku pracy.

Bezrobocie wpływa nie tylko na kondycję gospodarki kraju, ale przede wszystkim całej rodziny. Autorka podejmuje się dokonania charakterystyki osób oraz rodzin z problemem bezrobocia. Dla zobrazowania zjawiska zostały przytoczone dane statystyczne obrazujące jego stopę na przestrzeni wielu lat. W publikacji uchwycono zróżnicowanie nie tylko ze względu na wiek, wykształcenie, ale również płeć osób bezrobotnych. Autorka dokonując w/w analizy nawiązuje do obecnie wypłacanych świadczeń wychowawczych.

Kontekst bezrobocia nieuchronnie wiąże się z liczbą osób zarejestrowanych posiadających ten status. Wykreślenie z niej nie stanowi o spadku bezrobocia. Autorka na łamach publikacji wskazuje na przyczyny przedmiotowego stanu rzeczy jak: nie stawienie w PUP w wyznaczonym terminie, nioski samych bezrobotnych o wykreślenie z ewidencji czy odmowa podjęcia bez uzasadnionej przyczyny propozycji zatrudnienia. Spadek współczynnika zarejestrowanych osób nie zawsze stanowi o sukcesie instytucji rynku pracy.

Autorka całościowo podejmując problematykę osób bezrobotnych opisuje cały system pomocy osobom bezrobotnym poczynając od zadań powiatowych urzędów pracy, instrumentów rynku pracy, po zadania ośrodków pomocy społecznej. Zwieńczeniem jest charakterystyka pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi. Praca z indywidualnym przypadkiem wymaga nie tylko zaangażowania zainteresowanego, ale również dużych kompetencji.

Publikacja w niezwykle przystępny sposób wprowadza czytelnika w problematykę bezrobocia jak również system pomocowy. Z kolei zaprezentowane studium przypadku pozwoli czytelnikowi na zapoznanie się z praktyczną częścią prezentowanych przez autorkę treści.

Na zakończenie autorka podjęła się skonstruowania rekomendacji skierowanych do pracowników socjalnych. Ich waga i znaczenie będzie podlegała ocenie samych praktyków.

Publikację należy szczególnie polecić pracownikom służb społecznych jak również studentom wskazanego kierunku. Stanowi ona swoisty „przewodnik” po zjawisku bezrobocia, jak również zbiór wskazówek mogący usprawnić pracę służb społecznych.

Więcej informacji o publikacji dostępnych jest na stronie:
http://ksiegarnia.difin.pl/index.php?route=product/product&product_id=3753

Komentarze „Bezrobocie. Bezrobotny. Praca socjalna” Ewa Flaszyńska (Wydawnictwo Difin) (0)

      3 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce

„Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce” (Wydawnictwo Difin)

09 listopada 2022      TAGI:         
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelnika książkę podejmującą szeroko rozumianą...»
Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności

„Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności, opuszczającymi jednostki penitencjarne, uzależnionymi”

21 marca 2022      TAGI:         
Wydawnictwo Difin po raz kolejny oddaje w ręce czytelnika publikację zgoła praktyczną,...»
Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk

„Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk” (Wydawnictwo Difin)

29 marca 2023      TAGI:         
Nakładem Wydawnictwa Difin ukazała się kolejna pozycja z serii Metodyka Pracy Socjalnej. Wksiążce...»
Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk

„Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk” (Wydawnictwo Difin)

29 marca 2023      TAGI:         
Nakładem Wydawnictwa Difin ukazała się kolejna pozycja z serii Metodyka Pracy Socjalnej. Wksiążce...»
Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce

„Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce” (Wydawnictwo Difin)

09 listopada 2022      TAGI:         
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelnika książkę podejmującą szeroko rozumianą...»