Newsy         

500+ na nowych zasadach. Co się zmieniło? Terminy, wnioski, kryteria

Od 1 lipca 2019 r. rozpoczęło się składanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego w formie elektronicznej. Nowelizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na mocy ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła rewolucyjne zmiany w dotychczasowej wypłacie w/w świadczeń. Oto najważniejsze zmiany:

1. Od 1 lipca br. przedmiotowe świadczenia przysługuje na dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

2. Rodzice nowo narodzonego dziecka będą mieli trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeśli zdążą zrobić to w tym czasie, 500+ zostanie wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin. Dotychczas świadczenie przyznawane było dopiero od miesiąca, w którym rodzice złożyli wniosek.

3. Samotnie wychowujący dziecko rodzic nie będzie już musiał dostarczać dokumentów, potwierdzających wystąpienie o alimenty do ojca lub matki dziecka.

4. Prawo do 500 zł zyskały również dzieci przebywające np. w domu dziecka. „Na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej (…) na każde umieszczone w tych placówkach i ośrodkach dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego”.

5. Decyzja w sprawie przyznania (bądź nie) świadczenia wychowawczego, zostanie automatycznie przekazana za pomocą drogi elektronicznej na wskazany we wniosku adres e-mail. Odpowiedź będzie można także odebrać osobiście, jednak nieodebranie wspomnianej decyzji nie wstrzyma wypłaty świadczenia. W ten sposób Ministerstwo uprościło procedury.

6. Przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

Wychodząc naprzeciw samorządom, Ministerstwo przygotowało podręcznik samorządowca mający na celu ułatwić realizacji przewidzianych w/w ustawa zadań, rozwiewając wiele wątpliwości.
PRZECZYTAJ PODRĘCZNIK

Duże zainteresowanie wskazanym programem już pierwszego dnia skutkowało powstaniem przejściowych trudności w składaniu wniosków drogą elektroniczną. Jak podkreśliło Ministerstwo w swoim komunikacie:

„W związku z dużą liczbą składanych wniosków przez portal Emp@tia może wystąpić chwilowe spowolnienie w składaniu wniosków. Skala zainteresowania programem jest wyjątkowo duża. Złożono już 400 tys. wniosków, w ub. roku złożono 160 tys. pierwszego dnia. Prace serwisowe prowadzone są na bieżąco”.

Przypominamy jednocześnie, że wnioski można składać online z wykorzystaniem platformy Emp@tia, bankowości elektronicznej oraz PUE ZUS.

Szybsze złożenie wniosku o w/w świadczenie skutkuje wcześniejszą wypłatą świadczenia. Jak informuje Ministerstwo, pierwsze świadczenia już zostały wypłacone, co można oceniać w kategoriach pełnego sukcesu samorządu, który tak sprawnie je wypłacił.

Jednocześnie przypominamy, że wnioski w formie papierowej przyjmowane będą dopiero od 1 sierpnia. Same wnioski udostępniane są przez organ wypłacający świadczenie. Wnioski należy składać we właściwym miejscowo organie ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Przypominamy, że aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach z wyrównaniem od lipca, rodzic dziecka musi złożyć wniosek do 30 września 2019 r.

Nowy wzór wniosku o świadczenie wychowawcze

Komentarze (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Ważne terminy dla pracowników pomocy społecznej

02 stycznia 2019      TAGI:         
2 stycznia 2019 r. to nie tylko pierwszy roboczy dzień w Nowym Roku, ale również...»

Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

18 lipca 2018      TAGI:      
W dniu 13 lipca 2018 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia...»

Echa nowych kryteriów dochodowych w pomocy społecznej

08 czerwca 2018      TAGI:      
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej prawo do świadczeń pieniężnych...»

Dodatek stażowy na nowych zasadach. Zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

21 sierpnia 2019      TAGI:         
W dniu 20.08.2019 r. została opublikowana ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie...»

Kryteria zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci z niepełnosprawnościami

19 kwietnia 2018      TAGI:      
Obowiązujące przepisy prawa obligują gminy do zwrotu kosztów przejazdu ucznia zniepełnosprawnościami...»