Newsy         

Nadchodzą duże zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (druk numer 3753). Projekt zakłada wiele zmian, które docelowo mają na celu uproszczenie procedur administracyjnych obowiązujących w egzekucji administracyjnej. Ów zmiany mają szczególnie pozytywne znaczenie dla wierzycieli i organów egzekucyjnych. Zmiana w/w przepisów będzie rzutowała na procedurę postępowania wierzycieli przy dochodzeniu m.in. nienależnie pobranych świadczeń czy to rodzinnych, wychowawczych, czy świadczeń z pomocy społecznej.

Projekt zakłada m.in. możliwość żądania od zobowiązanego przez wierzyciela i organ egzekucyjny danych niezbędnych do sporządzenia protokołu o stanie majątkowym. Organy wzywając zobowiązanego do złożenia w/w oświadczenia będą zobowiązane do pouczenia dłużnika o grożącej odpowiedzialności karnej. Projektowany przepis umożliwi wierzycielowi pozyskiwanie informacji o majątku zobowiązanego jeszcze przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Dotychczas sporządzenie w/w protokołu było wyłącznym uprawnieniem organu egzekucyjnego.

Kolejna z projektowanych zmian dotyczy konieczności zawarcia w upomnieniu pouczenia dla zobowiązanego o obowiązku zawiadomienia wierzyciela o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby, a po wszczęciu egzekucji – również organu egzekucyjnego (Naczelnika Urzędu Skarbowego). Nie wywiązanie się z w/w obowiązku będzie skutkowało doręczeniem pism w dotychczasowym miejscu zamieszkania lub siedziby. Pomimo jego nie podjęcia, będzie ono miało skutek prawny. Ponadto, upomnienie generowane automatycznie będzie mogło nie zawierać podpisu osoby upoważnionej. Tym samym nowo projektowane zmiany wprowadzą odstępstwo od ogólnie wprowadzanej zasady opatrywania upomnienia podpisem upoważnionej osoby. W przypadku wątpliwości zobowiązanego co do jego autentyczności, może on skorzystać z prawa wniesienia zarzutów w sprawie egzekucji administracyjnej – niedopuszczalność egzekucji administracyjnej.

Zmiany objęte w/w projektem będą również dotyczyły delegacji do wydania rozporządzenia określającego wzór tytułu wykonawczego. Wskazana okoliczność będzie wynikała z wprowadzenia do ustawy nowego rodzaju tytułu wykonawczego, tj. kolejnego tytułu wykonawczego. Jednocześnie projektowany przepis został uzupełniony o wytyczne dotyczące sposobu określenia wzoru tytułu wykonawczego – wprowadzono możliwość jednoznacznej identyfikacji zobowiązanego, zobowiązanego i jego małżonka czy też dłużnika rzeczowego. Ponadto w samym tytule wykonawczym zostanie przyjęta zasada, że wierzyciel wskazuje w nim ostatni znany mu adres zamieszkania zobowiązanego. Zmiana miejsca zamieszkania dłużnika w okresie pomiędzy wystawieniem tytułu wykonawczego a wszczęciem postępowania egzekucyjnego utrudniała znacząco jej prowadzenie.

Projekt niesienie wiele zmian, które znacząco uproszczą procedury administracyjne. Zmiany te zdają się stanowić krok w dobrą stronę.

Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi zmianami jakie niesie ze sobą projekt ustawy pod adresem:
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3753

Komentarze (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Zmiany w zaświadczeniu lekarskim o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie

31 października 2019      TAGI:         
W dniu 29.10.2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11października...»

Zmiany w „500+” znamy szczegóły

20 marca 2019      TAGI:         
Ministerstwo opublikował projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu...»

Zmiany w uprawnieniach kombatantów

23 lipca 2018      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało zmiany w uprawnieniach...»

1 lipca wchodzą w życie ważne zmiany. Minister apeluje o sprawną wypłatę świadczeń wychowawczych

17 czerwca 2019      TAGI:         
1 lipca 2019 r. wejdą w życie zapisy ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy...»

Będą zmiany w elektronicznych zaświadczeniach

23 lipca 2019      TAGI:         
Dynamiczne zmiany otaczającej rzeczywistości społecznej oraz postępująca informatyzacja...»