Newsy         

Nadchodzą duże zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (druk numer 3753). Projekt zakłada wiele zmian, które docelowo mają na celu uproszczenie procedur administracyjnych obowiązujących w egzekucji administracyjnej. Ów zmiany mają szczególnie pozytywne znaczenie dla wierzycieli i organów egzekucyjnych. Zmiana w/w przepisów będzie rzutowała na procedurę postępowania wierzycieli przy dochodzeniu m.in. nienależnie pobranych świadczeń czy to rodzinnych, wychowawczych, czy świadczeń z pomocy społecznej.

Projekt zakłada m.in. możliwość żądania od zobowiązanego przez wierzyciela i organ egzekucyjny danych niezbędnych do sporządzenia protokołu o stanie majątkowym. Organy wzywając zobowiązanego do złożenia w/w oświadczenia będą zobowiązane do pouczenia dłużnika o grożącej odpowiedzialności karnej. Projektowany przepis umożliwi wierzycielowi pozyskiwanie informacji o majątku zobowiązanego jeszcze przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Dotychczas sporządzenie w/w protokołu było wyłącznym uprawnieniem organu egzekucyjnego.

Kolejna z projektowanych zmian dotyczy konieczności zawarcia w upomnieniu pouczenia dla zobowiązanego o obowiązku zawiadomienia wierzyciela o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby, a po wszczęciu egzekucji – również organu egzekucyjnego (Naczelnika Urzędu Skarbowego). Nie wywiązanie się z w/w obowiązku będzie skutkowało doręczeniem pism w dotychczasowym miejscu zamieszkania lub siedziby. Pomimo jego nie podjęcia, będzie ono miało skutek prawny. Ponadto, upomnienie generowane automatycznie będzie mogło nie zawierać podpisu osoby upoważnionej. Tym samym nowo projektowane zmiany wprowadzą odstępstwo od ogólnie wprowadzanej zasady opatrywania upomnienia podpisem upoważnionej osoby. W przypadku wątpliwości zobowiązanego co do jego autentyczności, może on skorzystać z prawa wniesienia zarzutów w sprawie egzekucji administracyjnej – niedopuszczalność egzekucji administracyjnej.

Zmiany objęte w/w projektem będą również dotyczyły delegacji do wydania rozporządzenia określającego wzór tytułu wykonawczego. Wskazana okoliczność będzie wynikała z wprowadzenia do ustawy nowego rodzaju tytułu wykonawczego, tj. kolejnego tytułu wykonawczego. Jednocześnie projektowany przepis został uzupełniony o wytyczne dotyczące sposobu określenia wzoru tytułu wykonawczego – wprowadzono możliwość jednoznacznej identyfikacji zobowiązanego, zobowiązanego i jego małżonka czy też dłużnika rzeczowego. Ponadto w samym tytule wykonawczym zostanie przyjęta zasada, że wierzyciel wskazuje w nim ostatni znany mu adres zamieszkania zobowiązanego. Zmiana miejsca zamieszkania dłużnika w okresie pomiędzy wystawieniem tytułu wykonawczego a wszczęciem postępowania egzekucyjnego utrudniała znacząco jej prowadzenie.

Projekt niesienie wiele zmian, które znacząco uproszczą procedury administracyjne. Zmiany te zdają się stanowić krok w dobrą stronę.

Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi zmianami jakie niesie ze sobą projekt ustawy pod adresem:
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3753

Komentarze Nadchodzą duże zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (0)

      3 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej z podpisem prezydenta

Zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej z podpisem prezydenta

20 marca 2023      TAGI:         
W dniu 15 marca 2023 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie...»

Zmiany do rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej

02 lipca 2024      TAGI:   
W dniu 20 czerwca 2024 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy...»
Przeciwdziałanie przemocy domowej – rewolucyjne zmiany 2023

Przeciwdziałanie przemocy domowej – rewolucyjne zmiany 2023 (bezpłatne szkolenie online)

15 marca 2023      TAGI:         
W 2023 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy...»
NIK o oprogramowaniach stosowanych w administracji

NIK o oprogramowaniach stosowanych w administracji

02 maja 2024      TAGI:      
Najwyższa Izba Kontroli dokonała analizy oprogramowania jednostek administracji publicznej...»
Rzecznik o projekcie zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Rzecznik o projekcie zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

12 stycznia 2023      TAGI:      
Jak podnosi Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie skierowanym do Ministra Zdrowia, projekt...»