Newsy         

Świadczenie wychowawcze na brata? Ważne orzeczenie WSA

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady ich przyznawania i wypłacania. Zgodnie z jej treścią świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka albo dyrektorowi domu pomocy społecznej. Służy ono zaspokojeniu potrzeb dziecka, dbałości o jego dobro.

Wśród uprawnionych do ubiegania się o świadczenie wychowawcze ustawa nie uwzględniła osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, tj. takiej, która sprawuje pieczę nad dzieckiem z mocy orzeczenia sądu.

Orzeczenie WSA

WSA w Gliwicach opierając się na Konstytucji RP, jak również Konwencji o Prawach Dziecka uznał, że nieuzasadnione jest ograniczenie ustawowe w dostępności osób odpowiedzialnych za utrzymanie dziecka do świadczeń rodzinnych, w szczególności do świadczenia wychowawczego, mającego na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, również w sytuacji, gdy władza rodzicielska matki jest ograniczona. Powierzenie przez Państwo pieczy nad dzieckiem oznacza podjęcie w ramach tej opieki obowiązków w zakresie wychowania dziecka, zapewnienia mu bezpieczeństwa, zdrowia, wyżywienia, szkoły, utrzymania (a więc również dochodzenia należnych dziecku świadczeń, w tym świadczenia wychowawczego), czyli wszystkiego tego, co łączy się z faktycznym, codziennym sprawowaniem bieżącej opieki na dzieckiem.

Ograniczenia w dostępności do świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci dla osoby sprawującej pieczę bieżącą nad dzieckiem na mocy prawomocnego orzeczenia sądu rodzinnego godzą w interes osoby dziecka, chroniony ustawą zasadniczą i umową międzynarodową, co pozwala na wywiedzenie owego uprawnienia wprost z postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i Konwencji o Prawach Dziecka.

Tym samym sąd stanął na stanowisku, że sprawująca pieczę nad małoletnim bratem siostra w określonych okolicznościach (na gruncie podejmowanej sprawy siostrze powierzono pieczę nad małoletnim bratem równocześnie ograniczając ojcu dziecka władzę rodzicielską, miejsce zamieszkania dziecka ustalono przy siostrze, ojciec małoletniego przeniósł się do innego województwa, matka rodzeństwa zmarła) jest osobą uprawnioną do wystąpienia z żądaniem przyznania świadczenia wychowawczego.

Źródło:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0946E50628

Komentarze Świadczenie wychowawcze na brata? Ważne orzeczenie WSA (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające z podpisem prezydenta

28 lipca 2023      TAGI:      
Ustawa o świadczeniu wspierającym właśnie doczekała się podpisu prezydenta. Przypomnijmy:...»
Świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające – coraz więcej odpowiedzi

Ministerstwo wyjaśnia coraz więcej niuansów związanych z świadczeniem wspierającym....»
Świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające

20 marca 2023      TAGI:      
Rząd zapowiedział kilka propozycji zmian, które kompleksowo mają poprawić sytuację...»
Świadczenie z pomocy społecznej uzależnione również od możliwości finansowych jednostki

Świadczenie z pomocy społecznej uzależnione również od możliwości finansowych jednostki

17 października 2023      TAGI:         
Na kanwie orzeczeń sądów administracyjnych utrwalony został pogląd o możliwości...»
Świadczenie wspierające - kolejne założenia

Świadczenie wspierające – kolejne założenia

Ruszyły pełną parą prace nad projektem ustawy wprowadzającej nowe świadczenie...»