Newsy         

Świadczenie wychowawcze na brata? Ważne orzeczenie WSA

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady ich przyznawania i wypłacania. Zgodnie z jej treścią świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka albo dyrektorowi domu pomocy społecznej. Służy ono zaspokojeniu potrzeb dziecka, dbałości o jego dobro.

Wśród uprawnionych do ubiegania się o świadczenie wychowawcze ustawa nie uwzględniła osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, tj. takiej, która sprawuje pieczę nad dzieckiem z mocy orzeczenia sądu.

Orzeczenie WSA

WSA w Gliwicach opierając się na Konstytucji RP, jak również Konwencji o Prawach Dziecka uznał, że nieuzasadnione jest ograniczenie ustawowe w dostępności osób odpowiedzialnych za utrzymanie dziecka do świadczeń rodzinnych, w szczególności do świadczenia wychowawczego, mającego na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, również w sytuacji, gdy władza rodzicielska matki jest ograniczona. Powierzenie przez Państwo pieczy nad dzieckiem oznacza podjęcie w ramach tej opieki obowiązków w zakresie wychowania dziecka, zapewnienia mu bezpieczeństwa, zdrowia, wyżywienia, szkoły, utrzymania (a więc również dochodzenia należnych dziecku świadczeń, w tym świadczenia wychowawczego), czyli wszystkiego tego, co łączy się z faktycznym, codziennym sprawowaniem bieżącej opieki na dzieckiem.

Ograniczenia w dostępności do świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci dla osoby sprawującej pieczę bieżącą nad dzieckiem na mocy prawomocnego orzeczenia sądu rodzinnego godzą w interes osoby dziecka, chroniony ustawą zasadniczą i umową międzynarodową, co pozwala na wywiedzenie owego uprawnienia wprost z postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i Konwencji o Prawach Dziecka.

Tym samym sąd stanął na stanowisku, że sprawująca pieczę nad małoletnim bratem siostra w określonych okolicznościach (na gruncie podejmowanej sprawy siostrze powierzono pieczę nad małoletnim bratem równocześnie ograniczając ojcu dziecka władzę rodzicielską, miejsce zamieszkania dziecka ustalono przy siostrze, ojciec małoletniego przeniósł się do innego województwa, matka rodzeństwa zmarła) jest osobą uprawnioną do wystąpienia z żądaniem przyznania świadczenia wychowawczego.

Źródło:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0946E50628

Komentarze (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Ochrona ofiar przemocy domowej

Ochrona ofiar przemocy domowej. Nadchodzą ważne zmiany

06 marca 2020      TAGI:         
W dniu 3.03.2020 r. Rząd przyjął przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości...»

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji stało się faktem

12 sierpnia 2019      TAGI:         
Prezydent podpisał ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym...»

1 lipca wchodzą w życie ważne zmiany. Minister apeluje o sprawną wypłatę świadczeń wychowawczych

17 czerwca 2019      TAGI:         
1 lipca 2019 r. wejdą w życie zapisy ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy...»

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

28 sierpnia 2019      TAGI:         
W dniu 27 sierpnia 2019 r. została opublikowana długo oczekiwana ustawa z dnia 31lipca...»