Newsy         

NIK o domach dziecka i rodzinach zastępczych

NIK, zaniepokojona niewielkim przyrostem wskaźnika deinstytucjonalizacji, tj. procentowego udziału dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej od wejścia w życie ustawy w 2012 roku, przeprowadziła kontrolę realizacji wskazanego zagadnienia.

Kontrola NIK wykazała, że trwające prawie cztery lata prace nad zmianą ustawy mogły znacznie spowolnić proces odchodzenia od instytucjonalnych form pieczy zastępczej. Nadto nie były opracowywane, ani nie wdrażane rządowe programy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Ministerstwo również nie uruchomiło narzędzia wspierającego proces deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, pomimo wydatkowania na ten cel ponad 4 mln zł. W ocenie NIK brakło systemowej analizy, która pozwalałaby na sprawdzanie efektów podejmowanych działań.

NIK szczególnie mocno podkreśla kwestią, która pozostaje nierozwiązana, tj. niewystarczającą liczbę rodzin zastępczych. Jak podkreślono, rodzinne formy pieczy zastępczej rozwijają się zbyt wolno w stosunku do rzeczywistych potrzeb.

Działania promujące rodzinną pieczę zastępczą, sprowadzające się głównie do publikowania stosownych informacji na stronach internetowych skontrolowanych podmiotów, uznano za mało skuteczne.

W ocenie NIK trudności w pozyskiwaniu rodzin zastępczych wynikają z niedostatecznego wsparcia już funkcjonujących rodzin zastępczych.

NIK za główny problem zidentyfikowała niskie wynagrodzenie dla rodzin zastępczych oraz brak uregulowań prawnych, które zapewniłyby im stałość zatrudnienia dzięki umowie o pracę.

W ramach kontroli NIK podjęła się również kontroli realizacji zadań ustawowych przez gminy. W ocenie NIK działania gmin nie były wystarczająco skuteczne, aby zapobiec umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej i aby – za każdym razem – umożliwiać ich powrót do rodzin biologicznych. W  skontrolowanych podmiotach nie funkcjonowały wszystkie instrumenty wsparcia przewidziane ustawą, bowiem ustawa przewiduje obowiązek kontynuowania pracy z rodziną także po umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej. Wymóg ten obowiązuje również w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną. Tymczasem NIK ustaliła, że po umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej dwa podmioty znacznie ograniczyły współpracę z rodzinami biologicznymi dzieci, a w jednym podmiocie praca z rodziną została zakończona. W/w podejście stało w sprzeczności nie tylko z interesem dziecka i rodziny, ale również z przepisami ustawy.

Zapraszamy do zapoznania się z całością wniosków NIK:

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/deinstytucjonalizacji-pieczy-zastepczej.html

Komentarze NIK o domach dziecka i rodzinach zastępczych (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

NIK o realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w domach dziecka

NIK o realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w domach dziecka

13 lipca 2022      TAGI:         
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w domach dziecka, poddając analizie...»
) Żywienie seniorów w domach opieki – planowanie i organizacja posiłków

Żywienie seniorów w domach opieki – planowanie i organizacja posiłków (bezpłatne szkolenie online)

02 maja 2023      TAGI:         
Racjonalne żywienie osób starszych jest jednym z głównych czynników wpływających...»
Ministerstwo ostrzega o nowej próbie oszustwa

Ministerstwo ostrzega o nowej próbie oszustwa

30 maja 2023      TAGI:      
Ministerstwo ostrzega przed nową kampanią SMS, wykorzystującą wizerunek Ministerstwo...»
RPD chce zmian w procedurze NK

RPD chce zmian w procedurze NK

30 maja 2023      TAGI:      
Rzecznik Praw Dziecka (dalej powoływany jako RPD) przygotował wystąpienie do Minister...»
„Droga ku cyfrowej dekadzie”

„Droga ku cyfrowej dekadzie”

30 maja 2023      TAGI:      
Rozpoczęły się konsultacje społeczne Krajowego planu działania do „Cyfrowej...»