Wpisanie na listę oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej nie do zaskarżenia

Jak stanowi art. 59 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę mieszkańca domu za jego pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

Z kolei jak stanowi ust. 2 w/w przepisu prawa, decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej. W przypadku regionalnych domów pomocy społecznej decyzję wydaje marszałek województwa. Z treści w/w przepisów można wywieść, że proces umieszczenia osoby w DPS składa się z 3 etapów. Pierwszy oparty o dyspozycję ust. 1, drugi o dyspozycję ust. 2, z kolei ostatni stanowi przyjęcie określonej osoby do danego domu pomocy społecznej.

Ustalenie konkretnej daty rzeczywistego przyjęcia do oznaczonego domu pomocy społecznej nie mieści się w kompetencjach organu właściwego do wydania decyzji w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej. Organ posiada umocowanie jedynie do podjęcia rozstrzygnięcia w postępowaniu w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej.

Tym samym w przypadku wystosowania informacja, o której mowa w art. 59 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, w brzmieniu:

W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

nie stanowi rozstrzygnięcia – do takich wniosków doszedł WSA w Łodzi w orzeczeniu sygn. akt II SA/Łd 344/23. W przypadku wniesienia odwołania od w/w informacji organ winien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające co do rzeczywistej woli strony np. umieszczenie w domu pomocy społecznej w trybie przyśpieszonym i dopiero wówczas podjąć stosowne czynności w spawie.

II SA/Łd 344/23 – Wyrok WSA w Łodzi

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D165E8670B

Komentarze Wpisanie na listę oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej nie do zaskarżenia (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Posiłek w szkole i w domu z nowymi kryteriami

Posiłek w szkole i w domu z nowymi kryteriami

12 stycznia 2023      TAGI:      
W dniu 30.12.2022 r. została opublikowana uchwała nr 264 Rady Ministrów z dnia 28grudnia...»
Definicja rodziny w pomocy społecznej okiem NSA

Definicja rodziny w pomocy społecznej okiem NSA

05 lutego 2024      TAGI:         
Zgodnie z definicją legalną wyrażoną w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy...»
Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia

03 listopada 2023      TAGI:      
Trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej...»
Kolejna nowelizacja w pomocy społecznej

Kolejna nowelizacja w pomocy społecznej

29 sierpnia 2023      TAGI:      
W dniu 24 sierpnia 2023 r. została opublikowana ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie...»
Świadczenie z pomocy społecznej uzależnione również od możliwości finansowych jednostki

Świadczenie z pomocy społecznej uzależnione również od możliwości finansowych jednostki

17 października 2023      TAGI:         
Na kanwie orzeczeń sądów administracyjnych utrwalony został pogląd o możliwości...»