Archiwalne

ZADANIA ZLECONE W NOWYM SPRAWOZDANIU RB-ZN, W NOWEJ SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ ORAZ BILANS

Platforma Edukacyjna Project System zaprasza na cykl szkoleń pt.: "Zadania zlecone w nowym sprawozdaniu rb-zn, w nowej sprawozdawczości budżetowej oraz w bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian funduszu jednostki realizującej zadani i w organie finansowym". Szkolenia organizujemy w kwietniu b.r. w Łodzi, Warszawie, Olsztynie Gdańsku Toruniu, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu.

SZKOLENIE SKIEROWANE DO
skarbników, głównych księgowych i księgowych Starostw Powiatowych, Urzędów Miast i Urzędów Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej, Zarządów Nieruchomości oraz Urzędów Wojewódzkich zlecających i rozliczających JST z zadań zleconych

PROGRAM SZKOLENIA:
• Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów.
• Zasady ustalania w jednostkach samorządu terytorialnego planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym dochodów budżetu państwa w nowej ustawie o finansach publicznych i w rozporządzeniach wykonawczych.
• Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna, użytkowanie, najem, dzierżawa, nabycie nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty za wydawanie dowodów osobistych jako zadania zlecone – zasady planowania, ewidencji i rozliczania zadań zleconych oraz praktyczne zastosowanie paragrafów klasyfikacji budżetowej.
• Ewidencja należności realizowanych na rzecz Budżetu Państwa (BP) jako zobowiązań jednostki realizującej zadanie w jednostce realizującej zadanie ich wpływ na błędną wycenę zobowiązań wobec BP – nowe stanowisko Ministerstwa Finansów dot. zadań zleconych na przykładzie ewidencji księgowej funduszu alimentacyjnego.
• Ewidencja należności realizowanych na rzecz BP w jednostce realizującej zadanie, a zobowiązań wobec BP w organie finansowym (konto 224) i ich wpływ na prawidłową wycenę zobowiązań wobec BP – ewidencja udziałów JST w dochodach Skarbu Państwa.
• Odsetki od nieterminowych wpłat.
• Wyjaśnienie zasad dokonywania odpisów aktualizujących należności i obowiązujących standardów normujących te odpisy.
• Nowa sprawozdawczość budżetowa – RB-27ZZ i RB-27S jednostki bezpośrednio realizującej zadanie, a sprawozdanie zbiorcze sporządzane przez JST w świetle nowego rozporządzenia dot. sprawozdawczości budżetowej za I kwartał 2010 roku.
• Nowa sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych – RB-ZN, RB-N, RB-Z za I kwartał 2010 roku w świetle nowych przepisów.
• Kontrowersje związane z instrukcją do sprawozdania RB-N w zakresie zasad wykazywania środków budżetowych jednostek budżetowych jako należności od banków i niezaliczania ich do sektora finansów publicznych ogółem, a rzetelność danych statystycznych.
• Zasady sporządzania nowego sprawozdania RB-ZN – instrukcja i przykłady praktyczne.
• Kontrowersje związane z wykorzystaniem sprawozdania RB-ZN jako podstawy do sporządzenia sprawozdań RB-N i RB-Z w urzędzie wojewódzkim – czy urzędom wojewódzkim grozi dyscyplina finansów publicznych za nieujmowanie należności z tyt. zadań zleconych realizowanych przez JST.
• Prawidłowe wykazanie zadań zleconych w bilansie jednostki wykonującej zadanie, a typowe błędy – wzór bilansu.
• Prawidłowe wykazanie zadań zleconych w rachunku zysków i strat oraz zestawieniu zmian funduszu, a typowe błędy – wzór rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian funduszu.
• Prawidłowe wykazanie rozrachunków z budżetem państwa i gminą dłużnika w bilansie wykonania budżetu, a typowe błędy – wzór prawidłowego bilansu budżetu.
• Odpowiedzi na pytania

PROWADZĄCY – TOMASZ WOJTANIA
doświadczony wykładowca, ceniony trener oraz uznany specjalista i niezależny praktyk w dziedzinie rachunkowości budżetowej. Doradca w wielu polskich samorządach, instytucjach publicznych oraz wykładowca akademicki. Kilka lat współpracował przy tworzeniu wydawnictw poświęconych rachunkowości budżetowej. Autor wielu publikacji, artykułów m. in. w „Rachunkowości Budżetowej”. Autor komentarzy poświęconych aktualnym zagadnieniom i problemom występujących w bieżącym prowadzeniu ksiąg rachunkowych w samorządach i organach im podległych.

CEL SZKOLENIA
podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad sporządzania sprawozdań finansowych w zakresie operacji finansowych, w tym nowego sprawozdania z zadań zleconych RB-ZN kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych. Na szkoleniu omówione zostaną również zasady sporządzania kwartalnych sprawozdań RB-N i RB-Z wg. nowego rozporządzenia Ministra Finansów z 4 marca 2010, w tym kontrowersyjne zasady wykazywania środków budżetowych jednostek budżetowych jako należności od banków i niezaliczania ich do sektora finansów publicznych, omówione zostaną również zasady ewidencji księgowej dochodów budżetu państwa pobieranych przez gminy, powiaty, województwa w świetle nowych wyjaśnień MF (na przykładzie FA) oraz zasady wykazywania należności i zobowiązań z zadań zleconych w sprawozdaniu finansowym i budżetowym. Na szkoleniu omówione zostaną także typowe błędy związane z wyceną i wykazywaniem zadań zleconych w sprawozdaniu finansowym oraz sposoby ich korekty w nowym terminie tj. do 30 kwietnia 2010 na który należy zamknąć księgi rachunkowe roku 2009.

TERMINY I MIEJSCA KOLEJNYCH EDYCJI:

12.04 Łódź
13.04 Warszawa
14.04 Olsztyn
15.04 Gdańsk
16.04 Toruń
19.04 Kraków
20.04 Katowice
21.04 Wrocław
22.04 Szczecin
23.04 Poznań

Więcej informacji o warunkach uczestnictwa w szkoleniu:
tel. 046 834 834 0, 046 834 80 05, 046 834 80 51,
e-mail: [email protected]
[email protected]

Organizator:
Platforma Edukacyjna Project System
Ul. Mazowiecka 28 U
96-100 Skierniewice
NIP 836-112-36-33
www.platformaedukacyjna.com.pl

oprac. ops.pl angoc 

Komentarze ZADANIA ZLECONE W NOWYM SPRAWOZDANIU RB-ZN, W NOWEJ SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ ORAZ BILANS (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
sweet.lemon » 12 kwietnia 2024, 13:00

składka- sprawozdanie

Hanna k » 12 kwietnia 2024, 12:28

lista