„Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz” B. Adamiak, J. Borkowski (Wydawnictwo C.H. Beck)

Ośrodki Pomocy Społecznej realizują zadania  należące zarówno do zadań własnych gminy, jak i te zlecone z zakresu administracji rządowej.

W toku ich realizacji korzystają nie tylko z przepisów prawa materialnego wynikającego m.in. z:
1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
2) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
3) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
4) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
5) Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
6) Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
7) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
8) Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

ale przede wszystkim z przepisów prawa procesowego. Ustawodawca konstruując przepisy prawa materialnego, wręcz nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów prawa procesowego, tj. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

KPAJak podkreślają autorzy: Procedura spełnia (…) rolę służebną w procesie stosowania prawa materialnego, a jednocześnie realizuje samodzielne funkcje ochrony jednostki i jej interesów, zapewnienia dbałości o respektowanie wymagań interesu publicznego i poszanowanie prawa przez organy administracji publicznej i wszystkich uczestników postępowania (…) staje się zbiorem żywych reguł rządzących stosunkami pomiędzy administracja publiczna a jednostka, według zasad państwa prawnego.

Komentarz autorstwa prof. zw. dr hab. Janusza Borkowskiego oraz prof. zw. dr hab. Barbary Adamiak – wybitnych autorytetów z zakresu nauk prawnych, a zarazem sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego – stanowi kompendium wiedzy wyjaśniające zawiłości przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego w oparciu o bardzo bogate orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu Najwyższego. Nadto na uwagę zasługuje fakt, że autorzy analizując przepisy, uwzględnili orzecznictwo europejskie, stanowiska innych autorów, odwołania do czasopism dziedzinowych oraz glosy. Komentarz został przygotowany według stanu prawnego na dzień 10.02.2016 r., tym samym zawiera najbardziej aktualny stan prawny.

Skrupulatna analiza każdego z komentowanych przepisów wymagała od autorów wprowadzenia pod każdym z nich małego „spisu treści”, obrazującego zarazem zawartości merytoryczną analizowanego przepisu prawa. Analizując określony przepis prawa, autorzy pojmują go w kontekście innych ustaw, co dodatkowo ilustruje jego wykorzystanie.

Stosowane przez autorów nazewnictwo jest przystępne dla czytelnika, tym samym jego praktyczne wykorzystanie w toku postępowania administracyjnego nie będzie nastręczało trudności. Autorzy precyzyjnie objaśniają zasady ogólne nakreślone przez ustawodawcę, wiodące w toku postępowania administracyjnego, jak również poszczególne przepisy proceduralne niezbędne dla prowadzenia przez organ postępowania.

Należy również przypomnieć, że nienależnie pobrane świadczenia (zarówno rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, świadczenia z pomocy społecznej) podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która to również odsyła do odpowiedniego zastosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Tym samym Komentarz staje się narzędziem, którego zastosowanie może pomóc w skutecznym wykorzystaniu uprawnienia wierzyciela do wnoszenia środków zaskarżenia na czynności administracyjnego organu egzekucyjnego.

Komentarz, ze względu na głęboką analizę obszernie korzystającą z dorobku nauk prawnych, nie powinien być postrzegany jednie w kontekście podręcznika do nauki procedury postępowania administracyjnego, lecz jako kompleksowe narzędzie pracy każdego urzędnika administracji publicznej.

Na szczególną uwagę zasługuje dołączenie do Komentarza kodu aktywacyjnego do bezpłatnego dostępu do Systemu Informacji Prawnej Legalis przez Wydawnictwo C.H. Beck

Komentarz szczególnie gorąco należy polecić pracownikom wszystkich szczebli Ośrodków Pomocy Społecznej realizujących zadania nałożone przez ustawodawcę (świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatek mieszkaniowy i energetyczny, świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej, Karta Dużej Rodziny), jak również pracownikom jednostek samorządu terytorialnego poszczególnych szczebli, pracownikom Urzędów Skarbowych oraz Izb Skarbowych, adwokatom, radcom prawnym, a także prokuratorom biorącym udział w postępowaniach administracyjnych, aplikantom zawodów prawniczych, studentom prawa i administracji.

Dowiedz się więcej o publikacji na stronie wydawnictwa.

Komentarze (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„RODO przewodnik ze wzorami” - recenzja

„RODO przewodnik ze wzorami”, red. Maciej Gawroński (Wydawnictwo Wolters Kluwer)

18 lutego 2020      TAGI:      
Wejście w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia...»
Domy pomocy społecznej

„Domy pomocy społecznej. Organizacja i funkcjonowanie. Wydanie 3” (Wydawnictwo Difin)

12 lipca 2021      TAGI:         
Dostrzegając, jak istotną rolę w systemie pomocy społecznej odgrywają domy pomocy...»

„Kryzys psychiczny. Odzyskiwanie zdrowia, wsparcie społeczne, praca socjalna” (Wydawnictwo Difin)

14 lipca 2020     
Wydawnictwo Difin wprowadziło na rynek wydawniczy publikację autorstwa P. Bronowskiego,...»
Praca socjalna w środowisku lokalnym

„Praca socjalna w środowisku lokalnym” (Wydawnictwo Difin)

29 maja 2020      TAGI:         
Stosunkowo niedawno na rynku wydawniczym pojawiła się publikacja „Praca socjalna...»
„Kryzys psychiczny. Odzyskanie zdrowia. Wsparcie społeczne. Praca socjalna"

„Kryzys psychiczny. Odzyskanie zdrowia. Wsparcie społeczne. Praca socjalna” (Wydawnictwo Difin)

23 marca 2020      TAGI:      
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelnika niezwykle interesującą publikację autorstwa...»
księgowa123 » 23 września 2021, 09:39

PIECZA ZASTEPCZA

edytap693 » 23 września 2021, 08:52

Wyliczenie