„Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz” B. Adamiak, J. Borkowski (Wydawnictwo C.H. Beck)

przepisów prawa procesowego. Ustawodawca konstruując przepisy prawa materialnego, wręcz nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów prawa procesowego, tj. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

KPAJak podkreślają autorzy: Procedura spełnia (…) rolę służebną w procesie stosowania prawa materialnego, a jednocześnie realizuje samodzielne funkcje ochrony jednostki i jej interesów, zapewnienia dbałości o respektowanie wymagań interesu publicznego i poszanowanie prawa przez organy administracji publicznej i wszystkich uczestników postępowania (…) staje się zbiorem żywych reguł rządzących stosunkami pomiędzy administracja publiczna a jednostka, według zasad państwa prawnego.

Komentarz autorstwa prof. zw. dr hab. Janusza Borkowskiego oraz prof. zw. dr hab. Barbary Adamiak – wybitnych autorytetów z zakresu nauk prawnych, a zarazem sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego – stanowi kompendium wiedzy wyjaśniające zawiłości przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego w oparciu o bardzo bogate orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu Najwyższego. Nadto na uwagę zasługuje fakt, że autorzy analizując przepisy, uwzględnili orzecznictwo europejskie, stanowiska innych autorów, odwołania do czasopism dziedzinowych oraz glosy. Komentarz został przygotowany według stanu prawnego na dzień 10.02.2016 r., tym samym zawiera najbardziej aktualny stan prawny.

Skrupulatna analiza każdego z komentowanych przepisów wymagała od autorów wprowadzenia pod każdym z nich małego „spisu treści”, obrazującego zarazem zawartości merytoryczną analizowanego przepisu prawa. Analizując określony przepis prawa, autorzy pojmują go w kontekście innych ustaw, co dodatkowo ilustruje jego wykorzystanie.

Stosowane przez autorów nazewnictwo jest przystępne dla czytelnika, tym samym jego praktyczne wykorzystanie w toku postępowania administracyjnego nie będzie nastręczało trudności. Autorzy precyzyjnie objaśniają zasady ogólne nakreślone przez ustawodawcę, wiodące w toku postępowania administracyjnego, jak również poszczególne przepisy proceduralne niezbędne dla prowadzenia przez organ postępowania.

Należy również przypomnieć, że nienależnie pobrane świadczenia (zarówno rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, świadczenia z pomocy społecznej) podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która to również odsyła do odpowiedniego zastosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Tym samym Komentarz staje się narzędziem, którego zastosowanie może pomóc w skutecznym wykorzystaniu uprawnienia wierzyciela do wnoszenia środków zaskarżenia na czynności administracyjnego organu egzekucyjnego.

Komentarz, ze względu na głęboką analizę obszernie korzystającą z dorobku nauk prawnych, nie powinien być postrzegany jednie w kontekście podręcznika do nauki procedury postępowania administracyjnego, lecz jako kompleksowe narzędzie pracy każdego urzędnika administracji publicznej.

Na szczególną uwagę zasługuje dołączenie do Komentarza kodu aktywacyjnego do bezpłatnego dostępu do Systemu Informacji Prawnej Legalis przez Wydawnictwo C.H. Beck

Komentarz szczególnie gorąco należy polecić pracownikom wszystkich szczebli Ośrodków Pomocy Społecznej realizujących zadania nałożone przez ustawodawcę (świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatek mieszkaniowy i energetyczny, świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej, Karta Dużej Rodziny), jak również pracownikom jednostek samorządu terytorialnego poszczególnych szczebli, pracownikom Urzędów Skarbowych oraz Izb Skarbowych, adwokatom, radcom prawnym, a także prokuratorom biorącym udział w postępowaniach administracyjnych, aplikantom zawodów prawniczych, studentom prawa i administracji.

Dowiedz się więcej o publikacji na stronie wydawnictwa.

Komentarze „Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz” B. Adamiak, J. Borkowski (Wydawnictwo C.H. Beck) (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk

„Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk” (Wydawnictwo Difin)

29 marca 2023      TAGI:         
Nakładem Wydawnictwa Difin ukazała się kolejna pozycja z serii Metodyka Pracy Socjalnej. Wksiążce...»
Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce

„Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce” (Wydawnictwo Difin)

09 listopada 2022      TAGI:         
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelnika książkę podejmującą szeroko rozumianą...»
Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk

„Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk” (Wydawnictwo Difin)

29 marca 2023      TAGI:         
Nakładem Wydawnictwa Difin ukazała się kolejna pozycja z serii Metodyka Pracy Socjalnej. Wksiążce...»
Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce

„Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce” (Wydawnictwo Difin)

09 listopada 2022      TAGI:         
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelnika książkę podejmującą szeroko rozumianą...»
Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności

„Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności, opuszczającymi jednostki penitencjarne, uzależnionymi”

21 marca 2022      TAGI:         
Wydawnictwo Difin po raz kolejny oddaje w ręce czytelnika publikację zgoła praktyczną,...»
ajay1011 » 09 czerwca 2023, 20:20

Właściwa poprawka?

Beatris » 09 czerwca 2023, 11:55

przedłużenie COVID