„Procedury udzielania świadczeń z pomocy społecznej. Wzory decyzji z wyjaśnieniami” Anna Brzezińska (Wydawnictwo C.H. Beck)

czerwiec 2016 r.

Autorka, Anna Brzezińska, na łamach kolejnych rozdziałów dokonała analizy poszczególnych świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych przyznawanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Każda z omawianych form pomocy została poparta licznymi przykładami, w których dokonano analizy prawa do świadczeń z uwzględnieniem różnych składów gospodarstwa domowego oraz dochodów jego członków.

Publikacja zawiera liczne wzory dokumentów, postanowień oraz decyzji administracyjnych. Pośród opracowanych wzorów znalazły się m.in.:

Świadczenia z pomocy społecznej– decyzja w sprawie przyznania tymczasowego miejsca noclegowego osobie bezdomnej,
– porozumienie trójstronne z ajentem w sprawie sposobu i zasad opłacania posiłków dla uczniów będących podopiecznymi ośrodka,
–  decyzja w sprawie przyznania pomocy w formie zakupu posiłku (posiłek w szkole dla dzieci do 100% i 150% kryterium dochodowego),
– umowa w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej,
– decyzja zobowiązująca do odpłatności w drodze decyzji (osoba w rodzinie),
– decyzja ustalająca odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej (osoba w rodzinie, zwolnienie z ponoszenia odpłatności członków rodziny z mocy prawa),
– decyzja zobowiązująca do zwrotu kwot wniesionych zastępczo,
– decyzja zwalniająca z ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej,
– decyzja odmowna w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej,
– decyzja o umorzeniu postępowania z powodu bezprzedmiotowości postępowania,
– pismo przewodnie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
– decyzja uchylająca prawo do świadczenia z pomocy społecznej z powodu pobytu w zakładzie karnym,
– decyzja uchylająca prawo do świadczenia z pomocy społecznej z powodu zbiegu świadczeń z art. 99 Ustawy o pomocy społecznej,
– decyzja wygaszająca wydana w trybie art. 106a ust. 3 Ustawy o pomocy społecznej,
– decyzja orzekająca o odstąpieniu od żądania zwrotu kwoty świadczenia nienależnie pobranego z zastosowaniem art. 104 ust. 4 Ustawy o pomocy społecznej,
– decyzja orzekająca o umorzeniu w całości świadczenia nienależnie pobranego w związku z art. 98 Ustawy o pomocy społecznej z zastosowaniem art. 104 ust. 4 Ustawy o pomocy społecznej,
– decyzja orzekająca o rozłożeniu na raty świadczenia nienależnie pobranego – w związku z art. 98 Ustawy o pomocy społecznej, z zastosowaniem art. 104 ust. 4 Ustawy o pomocy społecznej.

Wiele spośród wymienionych decyzji zostało opracowanych w kliku wariantach, tj. inny wzór dla osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe, inny dla osoby w rodzinie, jeszcze inny dla osób posiadających własne dochody, bez dochodu czy go przekraczających.

Warto wspomnieć o zwróceniu przez autorkę uwagi na aspekt odmowy podpisania umowy w trybie art. 103 ust. 2 Ustawy o pomocy społecznej. Publikacja zawiera nakreśloną przez autorkę procedurę, postępowanie organu na w/w ewentualność, jak i w przypadku odmowy przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. Kolejny istotnym zagadnieniem, które poruszyła autorka, jest konieczność wnoszenia zastępczo opłat przez gminę, co niechybnie wiąże się z następczym dochodzeniem przedmiotowych kwot. Dla całościowej analizy autorka opisała oraz skonstruowała dokumentację  zwolnienia z opłat za pobyt w domu pomocy.

Zasługującym na szczególną uwagę rozdziałem w publikacji jest dział poświęcony ogólnym zasadom postępowania. Autorka dokonała analizy terminów wiążących się z prowadzonym postępowaniem (m.in. termin na sporządzenie wywiadu, na udzielenie informacji, załatwienie sprawy, konsekwencje niezałatwienia sprawy w terminie, przywrócenie terminu na załatwienie sprawy, zawieszenie biegu terminu) w oparciu o Ustawę o pomocy społecznej oraz Kodeks postępowania administracyjnego. Opisując procedurę, autorka opisała dowody dopuszczane przez organ w postępowaniu administracyjnym w ujęciu Ustawy o pomocy społecznej Kpa.

Subsydiarny charakter uprawnień Ustawy o pomocy społecznej skłonił autorkę do poruszenia problematyki współpracy beneficjenta z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, form współdziałania z Ośrodkiem czy konsekwencji braku współpracy. Publikacja zawiera analizę problematyki zawieranego kontraktu socjalnego, pozycji każdej ze stron kontraktu oraz jego treści. Wskazany stan rzeczy ma przełożenie na uprawnienie do świadczeń z pomocy, gdyż może to stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Na łamach kolejnego rozdziału autorka poruszyła postępowanie oraz przesłanki wzruszenia decyzji ostatecznej. Analiza  przesłanek stanowiących podstawę wzruszenia decyzji skutkowała opisem procedury zmiany decyzji bez zgody strony, jak i jej uchyleniem. Opis poszczególnych przesłanek został poparty przez autorkę przykładami obrazującymi zastosowanie przepisu prawa. Nadto w rozdziale tym znajdziemy opis trybu postępowania w sprawie wygaśnięcia decyzji, stwierdzenia jej nieważności czy wznowienia postępowania administracyjnego.

Ostatni z rozdziałów publikacji autorka poświęca nienależnie pobranym świadczeniom. W rozdziale zostały opisane: przesłanki uznania kwoty wypłaconych świadczeń za nienależnie pobrane, procedura administracyjna wraz i ich dochodzeniem oraz stosowanie ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń. Całość została opatrzona przykładami oraz niezbędnymi wzorami decyzji administracyjnych.

Świadczenia z pomocy społecznej_płytaWydawnictwo dbając o potrzeby czytelnika, dołącza do publikacji płytę CD zawierającą aż 74 edytowalne wzorów dokumentów, które ułatwią realizację zadań wskazanych przez ustawodawcę.

Podsumowując, publikację Wydawnictwa C.H. Beck „Procedury udzielania świadczeń z pomocy społecznej. Wzory decyzji z wyjaśnieniami” należy gorąco polecić pracownikom socjalnym, pracownikom administracyjnym Ośrodków Pomocy Społecznej oraz osobom upoważnionym do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Dowiedz się więcej o publikacji na stronie Wydawnictwa.

Komentarze „Procedury udzielania świadczeń z pomocy społecznej. Wzory decyzji z wyjaśnieniami” Anna Brzezińska (Wydawnictwo C.H. Beck) (1)

      5 + 3 = ?    
Brawo,nareszcie pojawiła się pozycja,która jest pomocnym narzędziem dla nas -pracownikow OPS.Gratulacje dla P.Anny Brzezińskiej ,tylko praktyk mógł przygotować taki materiał.Pozdrawiam
DODAŁ: Danutka DNIA 09 września 2016 O 16:49

ZOBACZ PODOBNE

Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce

„Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce” (Wydawnictwo Difin)

09 listopada 2022      TAGI:         
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelnika książkę podejmującą szeroko rozumianą...»
Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk

„Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk” (Wydawnictwo Difin)

11 lipca 2023      TAGI:         
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelników kolejną pozycję skupioną na praktycznych...»
Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk

„Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk” (Wydawnictwo Difin)

11 lipca 2023      TAGI:         
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelników kolejną pozycję skupioną na praktycznych...»
Wspomnienia socjalnej

Pogromczyni ubóstwa, przemocy i samotności – w zaciętej walce o godność człowieka. Reportaż ukazujący pomoc społeczną bez tajemnic

15 czerwca 2023      TAGI:   
Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Wspomnienia socjalnej – inspirowane...»
Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce

„Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce” (Wydawnictwo Difin)

09 listopada 2022      TAGI:         
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelnika książkę podejmującą szeroko rozumianą...»