„Procedury udzielania świadczeń z pomocy społecznej. Wzory decyzji z wyjaśnieniami” Anna Brzezińska (Wydawnictwo C.H. Beck)

Wychodząc naprzeciw potrzebom, jakie stawia przed Ośrodkami Pomocy Społecznymi ustawodawca oraz oczekiwaniom rynku Wydawnictwo C.H. Beck wydało kolejny praktyczny poradnik z serii Sektor publiczny pt.: „Procedury udzielania świadczeń z pomocy społecznej. Wzory decyzji z wyjaśnieniami”. Publikacja została wydana w oparciu o stan prawny na czerwiec 2016 r.

Autorka, Anna Brzezińska, na łamach kolejnych rozdziałów dokonała analizy poszczególnych świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych przyznawanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Każda z omawianych form pomocy została poparta licznymi przykładami, w których dokonano analizy prawa do świadczeń z uwzględnieniem różnych składów gospodarstwa domowego oraz dochodów jego członków.

Publikacja zawiera liczne wzory dokumentów, postanowień oraz decyzji administracyjnych. Pośród opracowanych wzorów znalazły się m.in.:

Świadczenia z pomocy społecznej– decyzja w sprawie przyznania tymczasowego miejsca noclegowego osobie bezdomnej,
– porozumienie trójstronne z ajentem w sprawie sposobu i zasad opłacania posiłków dla uczniów będących podopiecznymi ośrodka,
–  decyzja w sprawie przyznania pomocy w formie zakupu posiłku (posiłek w szkole dla dzieci do 100% i 150% kryterium dochodowego),
– umowa w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej,
– decyzja zobowiązująca do odpłatności w drodze decyzji (osoba w rodzinie),
– decyzja ustalająca odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej (osoba w rodzinie, zwolnienie z ponoszenia odpłatności członków rodziny z mocy prawa),
– decyzja zobowiązująca do zwrotu kwot wniesionych zastępczo,
– decyzja zwalniająca z ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej,
– decyzja odmowna w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej,
– decyzja o umorzeniu postępowania z powodu bezprzedmiotowości postępowania,
– pismo przewodnie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
– decyzja uchylająca prawo do świadczenia z pomocy społecznej z powodu pobytu w zakładzie karnym,
– decyzja uchylająca prawo do świadczenia z pomocy społecznej z powodu zbiegu świadczeń z art. 99 Ustawy o pomocy społecznej,
– decyzja wygaszająca wydana w trybie art. 106a ust. 3 Ustawy o pomocy społecznej,
– decyzja orzekająca o odstąpieniu od żądania zwrotu kwoty świadczenia nienależnie pobranego z zastosowaniem art. 104 ust. 4 Ustawy o pomocy społecznej,
– decyzja orzekająca o umorzeniu w całości świadczenia nienależnie pobranego w związku z art. 98 Ustawy o pomocy społecznej z zastosowaniem art. 104 ust. 4 Ustawy o pomocy społecznej,
– decyzja orzekająca o rozłożeniu na raty świadczenia nienależnie pobranego – w związku z art. 98 Ustawy o pomocy społecznej, z zastosowaniem art. 104 ust. 4 Ustawy o pomocy społecznej.

Wiele spośród wymienionych decyzji zostało opracowanych w kliku wariantach, tj. inny wzór dla osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe, inny dla osoby w rodzinie, jeszcze inny dla osób posiadających własne dochody, bez dochodu czy go przekraczających.

Warto wspomnieć o zwróceniu przez autorkę uwagi na aspekt odmowy podpisania umowy w trybie art. 103 ust. 2 Ustawy o pomocy społecznej. Publikacja zawiera nakreśloną przez autorkę procedurę, postępowanie organu na w/w ewentualność, jak i w przypadku odmowy przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. Kolejny istotnym zagadnieniem, które poruszyła autorka, jest konieczność wnoszenia zastępczo opłat przez gminę, co niechybnie wiąże się z następczym dochodzeniem przedmiotowych kwot. Dla całościowej analizy autorka opisała oraz skonstruowała dokumentację  zwolnienia z opłat za pobyt w domu pomocy.

Zasługującym na szczególną uwagę rozdziałem w publikacji jest dział poświęcony ogólnym zasadom postępowania. Autorka dokonała analizy terminów wiążących się z prowadzonym postępowaniem (m.in. termin na sporządzenie wywiadu, na udzielenie informacji, załatwienie sprawy, konsekwencje niezałatwienia sprawy w terminie, przywrócenie terminu na załatwienie sprawy, zawieszenie biegu terminu) w oparciu o Ustawę o pomocy społecznej oraz Kodeks postępowania administracyjnego. Opisując procedurę, autorka opisała dowody dopuszczane przez organ w postępowaniu administracyjnym w ujęciu Ustawy o pomocy społecznej Kpa.

Subsydiarny charakter uprawnień Ustawy o pomocy społecznej skłonił autorkę do poruszenia problematyki współpracy beneficjenta z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, form współdziałania z Ośrodkiem czy konsekwencji braku współpracy. Publikacja zawiera analizę problematyki zawieranego kontraktu socjalnego, pozycji każdej ze stron kontraktu oraz jego treści. Wskazany stan rzeczy ma przełożenie na uprawnienie do świadczeń z pomocy, gdyż może to stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Na łamach kolejnego rozdziału autorka poruszyła postępowanie oraz przesłanki wzruszenia decyzji ostatecznej. Analiza  przesłanek stanowiących podstawę wzruszenia decyzji skutkowała opisem procedury zmiany decyzji bez zgody strony, jak i jej uchyleniem. Opis poszczególnych przesłanek został poparty przez autorkę przykładami obrazującymi zastosowanie przepisu prawa. Nadto w rozdziale tym znajdziemy opis trybu postępowania w sprawie wygaśnięcia decyzji, stwierdzenia jej nieważności czy wznowienia postępowania administracyjnego.

Ostatni z rozdziałów publikacji autorka poświęca nienależnie pobranym świadczeniom. W rozdziale zostały opisane: przesłanki uznania kwoty wypłaconych świadczeń za nienależnie pobrane, procedura administracyjna wraz i ich dochodzeniem oraz stosowanie ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń. Całość została opatrzona przykładami oraz niezbędnymi wzorami decyzji administracyjnych.

Świadczenia z pomocy społecznej_płytaWydawnictwo dbając o potrzeby czytelnika, dołącza do publikacji płytę CD zawierającą aż 74 edytowalne wzorów dokumentów, które ułatwią realizację zadań wskazanych przez ustawodawcę.

Podsumowując, publikację Wydawnictwa C.H. Beck „Procedury udzielania świadczeń z pomocy społecznej. Wzory decyzji z wyjaśnieniami” należy gorąco polecić pracownikom socjalnym, pracownikom administracyjnym Ośrodków Pomocy Społecznej oraz osobom upoważnionym do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Dowiedz się więcej o publikacji na stronie Wydawnictwa.

Komentarze (1)

      3 + 2 = ?    
Brawo,nareszcie pojawiła się pozycja,która jest pomocnym narzędziem dla nas -pracownikow OPS.Gratulacje dla P.Anny Brzezińskiej ,tylko praktyk mógł przygotować taki materiał.Pozdrawiam
DODAŁ: Danutka DNIA 09 września 2016 O 16:49

ZOBACZ PODOBNE

Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna

„Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna” (Wydawnictwo Difin)

02 listopada 2020      TAGI:         
Wydawałoby się, że o rodzinie napisano już wszystko. I. Krasiejko w publikacji „Rodzina...»
Domy pomocy społecznej

„Domy pomocy społecznej. Organizacja i funkcjonowanie. Wydanie 3” (Wydawnictwo Difin)

12 lipca 2021      TAGI:         
Dostrzegając, jak istotną rolę w systemie pomocy społecznej odgrywają domy pomocy...»
„Kryzys psychiczny. Odzyskanie zdrowia. Wsparcie społeczne. Praca socjalna"

„Kryzys psychiczny. Odzyskanie zdrowia. Wsparcie społeczne. Praca socjalna” (Wydawnictwo Difin)

23 marca 2020      TAGI:      
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelnika niezwykle interesującą publikację autorstwa...»

„Kryzys psychiczny. Odzyskiwanie zdrowia, wsparcie społeczne, praca socjalna” (Wydawnictwo Difin)

14 lipca 2020     
Wydawnictwo Difin wprowadziło na rynek wydawniczy publikację autorstwa P. Bronowskiego,...»
„RODO przewodnik ze wzorami” - recenzja

„RODO przewodnik ze wzorami”, red. Maciej Gawroński (Wydawnictwo Wolters Kluwer)

18 lutego 2020      TAGI:      
Wejście w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia...»
księgowa123 » 23 września 2021, 09:39

PIECZA ZASTEPCZA

edytap693 » 23 września 2021, 08:52

Wyliczenie