Czytelnia   

„Dodatki mieszkaniowe. Komentarz” G. Manjura-Niśkiewicz (Wydawnictwo C.H. Beck)

niezbędnik dla pracowników realizujących zadania wynikające z Ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz przyznających dodatek energetyczny.

Obejmuje on  najnowsze zmiany w Ustawie o dodatkach mieszkaniowych opatrzone orzecznictwem zarówno Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak i Sądu Najwyższego.

Publikacja zawiera wszystkie występujące w obiegu prawnym zmiany do Ustawy o dodatkach mieszkaniowych, w tym najnowszą, wynikającą z Ustawy z dnia z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dodatki mieszkanioweUstawa o dodatkach mieszkaniowych jest ustawą stosunkowo zwięzłą, jednakże stosowanie jej przepisów w praktyce niejednokrotnie nastręcza wiele trudności. Z uwagi na bardzo obszerną analizę autorki w niniejszym opisie zostaną zarysowane jedynie pewne aspekty z bogatego w treści komentarza.

Autorka wyjaśnia m.in. właściwość organu, sposoby umocowania kierowników/ dyrektorów Ośrodków Pomocy Społecznej do realizacji zadań wynikających z ustawy na drodze uchwały rady gminy oraz nadanie pełnomocnictwa administracyjnego. Wskazane sposoby umocowania z pozoru mogą wydawać się podobne, jednakże ich konsekwencje są zgoła różne.

Ustawodawca na gruncie Ustawy o dodatkach mieszkaniowych skonstruował definicję legalną dochodu. W praktyce pojawiają się jednak u wnioskodawców źródła dochodów, które budzą wątpliwość, czy należy uznać je za dochód. Autorka omawia przedmiotowe zagadnienie na przykładach dotyczących m.in. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, zasiłku pielęgnacyjnego oraz dodatku pielęgnacyjnego w świetle orzecznictwa, dodatku energetycznego, alimentów, diet za wyjazdy służbowe, składek na ubezpieczenie zdrowotne, środków z działalności gospodarczej, wypłaty zaległych świadczeń, deputatów węglowych, rozliczeń z tytułu zużycia wody. Dodatkowo autorka wskazuje orzecznictwo podejmujące problematykę dochodu oraz przychodu w świetle Ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Na gruncie Ustawy o dodatkach mieszkaniowych ustawodawca określił krąg osób tworzących gospodarstwo domowe. „Komentarz” opisuje zagadnienia stałego zamieszkiwania i gospodarowania, czasowy pobyt poza miejscem zamieszkania, wspólne gospodarowanie byłych już małżonków, jak również problematykę wywodzenia prawa do zamieszkiwania w lokalu.

Na szczególna uwagę zasługuje zanalizowana przez autorkę problematyka często niedocenianego wywiadu środowiskowego. Autorka podjęła się analizy wskazanego środka dowodowego m.in. w kontekście rażącej dysproporcji pomiędzy dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym. Choć ustawodawca nie podjął się skonstruowania definicji legalnej rażącej dysproporcji, nie oznacza to pełnej dowolności dla organu. Z pomocą przychodzi „Komentarz”, który zawiera obszerną analizę tejże materii. Nadto zanalizowana została procedura jego sporządzenia w kontekście przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, podjęty temat wywiadu jako dowodu z oględzin, a także szczegóły związane z jego przeprowadzeniem.

Następstwem prowadzonego postępowania jest wydanie decyzji administracyjnej, co również zostało szczegółowo opisane. Wydanie decyzji administracyjnej niechybnie wiąże się z koniecznością jej doręczenia nie tylko stronie, ale również zarządcy budynku, co ustawodawca umocował na gruncie niniejszej Ustawy. Jak zauważa autorka, zarządca domu nie posiada żadnego interesu prawnego. „Komentarz” odpowiada również na pytanie, jaki rodzaj rozstrzygnięcia organu w sprawie powinien on otrzymać.

Warto również zwrócić uwagę na szczegółowo zanalizowaną na łamach „Komentarza” problematykę wznowienia postępowania, jego przesłanek, postanowienia we wskazanej materii, aż po wydanie decyzji administracyjnej. Zakończenie tegoż postępowania może inicjować kolejne, którym jest obowiązek zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

Na skutek zaniechania wnioskodawcy niejednokrotne dochodzi do konieczności wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego. Autorka poddała analizie tryb postępowania organu, jak również decyzję administracyjną we wskazanej materii.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że autorka dokonując wnikliwej analizy Ustawy o dodatkach mieszkaniowych, jednocześnie zanalizowała wybrane przepisy prawa energetycznego regulujące problematykę dodatku energetycznego. Zawarty w publikacji komentarz do Ustawy prawo energetyczne oraz komentarz do Ustawy o zmianie ustawy – prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw sprawia, że publikacja kompleksowo podejmuje zawartą w niej problematykę.

Ponadto w „Komentarzu” zostały zamieszczone wyciągi z:
– Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
– Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
– Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
– Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
oraz przepisy wykonawcze, tj.:
– rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu
– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych
Tym samym publikacja stała się komplementarnym niezbędnikiem dla osób realizujących wskazane przepisy ustawy. Dodatkowo dzięki stosunkowo niewielkim rozmiarom oraz klarowności poszczególnych części publikacji, co stanowi zasługę wydawnictwa, staje się ona niezwykle poręczna i łatwa w użytkowaniu.

Skompletowanie w „Komentarzu” wyciągów ze wskazanych aktów prawnych ułatwia biegłe stosowanie przepisów prawa.

Dowiedz się więcej o publikacji na stronie Wydawnictwa.

Komentarze „Dodatki mieszkaniowe. Komentarz” G. Manjura-Niśkiewicz (Wydawnictwo C.H. Beck) (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk

„Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk” (Wydawnictwo Difin)

11 lipca 2023      TAGI:         
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelników kolejną pozycję skupioną na praktycznych...»
Pedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny

„Pedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny” (Wydawnictwo Difin)

21 marca 2024      TAGI:         
Najnowsza książka autorstwa Izabeli Krasiejko oraz Małgorzaty Ciczkowskiej-Giedziun...»
Pedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny

„Pedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny” (Wydawnictwo Difin)

21 marca 2024      TAGI:         
Najnowsza książka autorstwa Izabeli Krasiejko oraz Małgorzaty Ciczkowskiej-Giedziun...»
Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk

„Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk” (Wydawnictwo Difin)

11 lipca 2023      TAGI:         
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelników kolejną pozycję skupioną na praktycznych...»
Wspomnienia socjalnej

Pogromczyni ubóstwa, przemocy i samotności – w zaciętej walce o godność człowieka. Reportaż ukazujący pomoc społeczną bez tajemnic

15 czerwca 2023      TAGI:   
Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Wspomnienia socjalnej – inspirowane...»