Czytelnia   

„Dostęp do informacji publicznej” red. P. Szustakiewicz (Wydawnictwo C.H. Beck)

W ofercie wydawniczej Wydawnictwa C.H. Beck pojawiła się kolejna publikacja – „Dostęp do informacji publicznej” pod red. Przemysława Szustakiewicza.

dostep-do-informacji-publicznejPublikację z uwagi na podejmowaną problematykę należy polecić szczególnie władzom  publicznym oraz innym podmiotom wykonującym zadania publiczne, w szczególności: organom władzy publicznej, organom samorządów gospodarczych i zawodowych, podmiotom reprezentującym zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa, podmiotom reprezentującym państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, wśród których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

Tak szerokie grono podmiotów nakreślił sam prawodawca, obligując je do udostępniania informacji publicznej. Tym samym publikacja staje się niezwykle pożądaną pozycją dla całej rzeszy podmiotów.

Autorzy w piętnastu rozdziałach przybliżają czytelnikowi problematykę udostępniania informacji publicznych. W klarowny i, co ważniejsze, przystępny dla czytelnika sposób objaśniają zagadnienia związane z informacją publiczną oraz przetworzoną informacją publiczną, przesłankami, jakie muszą wystąpić, aby można ją było udostępnić, nakreślają także, czego nie należy traktować jako informacji publicznej.

Warto zwrócić uwagę na podniesiony przez autorów problem trybu wnioskowego oraz bezwnioskowego udostępnienia informacji publicznej. Ustawodawca nie nakreślił na gruncie Ustawy o dostępie do informacji publicznej wzoru wniosku ani też katalogu elementów, jakie musi on zawierać. Nie oznacza to jednak pełnej dowolności, na co zwracają uwagę autorzy.

Publikacja zaznajamia czytelnika z proceduralnymi aspektami udostępnienia informacji, począwszy od składania wniosku, poprzez terminy na jej udostępnienie, przesłanki statuujące ograniczenia w dostępie do informacji publicznej, możliwe opóźnienia w przekazaniu informacji, bezczynność organu i możliwe rozstrzygnięcia.

Uwadze autorów nie uszło również postępowanie skargowe wiążące się z określonymi zarzutami w stosunku do podjętego rozstrzygnięcia. Publikacja uwzględnia postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz proceduralne i formalne aspekty złożenia skargi kasacyjnej.

Warto zwrócić szczególną uwagę na rozdział poświęcony dostępie do informacji publicznej w kontekście prawa zamówień publicznych. Jest to niezwykle newralgiczna kwestia dla samych oferentów.

Nieudostępnienie informacji publicznej niesie ze sobą określone konsekwencje. Prawodawca przewidział karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku w przypadku, gdy wbrew ciążącemu obowiązkowi nie udostępnia się informacji publicznej. Wskazanej kwestii publikacja poświęca cały rozdział. Autorzy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników, wskazują zakres osób mogących ponieść odpowiedzialność karną, opisują zagadnienie przedawnienia karalności, odpowiedzialności dyscyplinarnej pracownika na gruncie Kodeksu pracy, podają także katalog zachowań, które w ich ocenie będą skutkować konsekwencjami za uchybienia w zakresie informacji publicznej.

Na uznanie zasługuje fakt, iż w poszczególnych rozdziałach autorzy przytaczają bogate orzecznictwa sądów administracyjnych oraz opatrują je stosownym komentarzem. Dodatkowo rozdziały zostały opatrzone zestawami pytań oraz merytorycznych odpowiedzi.

Na łamach publikacji autorzy opracowali wzory dokumentów, które są niezbędne dla pracowników realizujących zadania wynikające z Ustawy. Wśród nich znalazły się m.in.:

– Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
– Wniosek o udostępnienie informacji przetworzonej
– Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
– Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
– Decyzja o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ze względu na ochronę praw autorskich
– Decyzja o odmowie udostępnienia informacji
– Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej
– Pismo informujące wnioskodawcę o późniejszym rozpatrzeniu jego wniosku
– Pismo informujące wnioskodawcę o konieczności poniesienia przez niego kosztów związanych z wytworzeniem lub doręczeniem informacji publicznej
– Pismo informujące o tym, że wnioskowane dane nie stanowią informacji publicznej
– Pismo informujące o nieposiadaniu wnioskowanej informacji publicznej
– Skarga na bezczynność

plytaNieocenioną praktyką Wydawnictwa C.H. Beck jest zwyczajowe już dołączanie do publikacji płyt CD. Wydawnictwo dołączyło ją również w tym wypadku – nośnik zawiera edytowalne wzory wszystkich dokumentów opracowanych przez autorów. Dzięki intuicyjnemu, prostemu w obsłudze menu praca z płytą CD jest niezwykle łatwa.

Podsumowując, publikacja skierowana jest do bardzo szerokiej grupy odbiorców, stając się w ten sposób narzędziem pracy przy realizacji zadań nakreślonych przez ustawodawcę w Ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Dowiedz się więcej o publikacji na stronie Wydawnictwa C.H. Beck.

Komentarze (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bezrobocie. Bezrobotny. Praca socjalna” Ewa Flaszyńska (Wydawnictwo Difin)

04 lutego 2019     
Wydawnictwo Difin właśnie oddało w ręce czytelnika publikację autorstwa Ewy Flaszyńskiej...»

„Bezrobocie. Bezrobotny. Praca socjalna” Ewa Flaszyńska (Wydawnictwo Difin)

04 lutego 2019     
Wydawnictwo Difin właśnie oddało w ręce czytelnika publikację autorstwa Ewy Flaszyńskiej...»

„Psychologiczne i relacyjne wyznaczniki przemocy domowej. Charakterystyka sprawców.”, Danuta Rode

23 sierpnia 2018     
Pani Prof. SWPS dr hab. Danuta Rode oddaje w ręce czytelnika niezwykle ważną i instytucjonalnie...»

„Vademekum dyrektora jednostki pomocy społecznej”, Praca zbiorowa (Wydawnictwo C.H.Beck)

06 lipca 2018      TAGI:      
Kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, realizując powierzone im zadania, muszą...»

„Rozwój koncepcji pracy socjalnej na świecie. Jedna czy wiele?”, Jerzy Szmagalski (Wydawnictwo Difin)

21 czerwca 2018      TAGI:      
Wydawnictwo Difin oddało w ręce czytelnika publikację autorstwa dr hab. n. humanistycznych ...»