„Pisma, postanowienia, decyzje i odwołania z zakresu postępowania administracyjnego” z objaśnieniami i płytą CD – P. Drembkowski (Wydawnictwo C.H. Beck)

pracownikom administracji publicznej każdego szczebla, przedstawicielom i aplikantom zawodów prawniczych, studentom kierunków prawniczych i administracyjnych oraz stronom postępowania administracyjnego.

pisma-postanowieniaPublikacja została podzielona przez autora na rozdziały uwzględniające problematykę odpowiadającą Kodeksowi postępowania administracyjnego. Każdy rozdział zawiera wzory elementarnych dokumentów niezbędnych nie tylko organowi do prowadzonego postępowania, ale również wzory pism stanowiące podstawę do wykorzystania przez stronę postępowania przysługujących jej praw do składania stosownych wniosków czy zażaleń.

Każdy z zaprezentowanych przez autora wzorów zawiera bardzo dokładne omówienie poszczególnych jego elementów składowych, począwszy od oznaczenia organu administracji publicznej, daty dokumentu, znaku sprawy, podstawy prawnej jego wydania, przesłanek sporządzenia pisma, aż po jego podpis. Nadto autor omawiając poszczególne wzory, przytoczył stosowne orzecznictwo sądów administracyjnych w materii, której dotyczy wzór.

Publikacja zawiera aż 244 wzory dokumentów. Wśród nich znalazły się m.in.:

– wniosek podmiotu dotkniętego wystąpieniem sporu o właściwość,
– wniosek organu pozostającego w sporze o właściwość,
– wniosek pracownika organu o wyłączenie od udziału w postępowaniu,
– wniosek o przeprowadzenie rozprawy administracyjnej,
– zgłoszenie następców prawnych,
– wniosek o zawieszenie postępowania,
– wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy,
– wniosek o przywrócenie uchybionego terminu do złożenia odwołania od decyzji,
– wezwanie świadków i biegłych do stawienia się na rozprawę,
– zażalenie na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu,
– wniosek o dopuszczenie dowodu,
– protokół przesłuchania strony, protokół oględzin rzeczy, protokół rozprawy administracyjnej,
– postanowienie o niedopuszczeniu dowodu,
– zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków,
– postanowienie o zatwierdzeniu ugody oraz o odmowie jej zatwierdzenia,
– postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia,
– zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi,
– wezwanie do uiszczenia opłat i kosztów postępowania,
– postanowienie ustalające wysokość kosztów postępowania.

Wydawnictwo C.H. Beck, podobnie jak w przypadkach innych swoich publikacji, dołącza do książki płytę CD zawierającą edytowalne wzory wszystkich dokumentów, które ułatwią realizację zadań wskazanych przez ustawodawcę czy korzystanie z uprawnień przysługujących stronom postępowania. Płyta zawiera intuicyjne, proste w obsłudze menu grupujące poszczególne rozdziały wzorów dokumentów.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że do publikacji dołączony został kod aktywacyjny do bezpłatnego dostępu do wybranych aktów prawnych w Systemie Informacji Prawnej Legalis.

Dodatkowym atutem „Pism, postanowień…” jest objętość tematyczna książki. Jednak pomimo bardzo obszernej materii, jaką opisuje na 772 stronach autor, posiada ona niezwykle poręczną i łatwą w eksploatacji formę.

Podsumowując, publikacja skierowana jest do skonkretyzowanej grupy odbiorców, dla których stanie się ona nieodzownym narzędziem pracy, a dzięki zaproponowanej przez Wydawnictwo formie książkę Pawła Drembowskiego doskonale się użytkuje.

Dowiedz się więcej o publikacji na stronie Wydawnictwa C.H. Beck.

Komentarze „Pisma, postanowienia, decyzje i odwołania z zakresu postępowania administracyjnego” z objaśnieniami i płytą CD – P. Drembkowski (Wydawnictwo C.H. Beck) (0)

      2 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce

„Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce” (Wydawnictwo Difin)

09 listopada 2022      TAGI:         
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelnika książkę podejmującą szeroko rozumianą...»
Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce

„Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce” (Wydawnictwo Difin)

09 listopada 2022      TAGI:         
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelnika książkę podejmującą szeroko rozumianą...»
Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności

„Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności, opuszczającymi jednostki penitencjarne, uzależnionymi”

21 marca 2022      TAGI:         
Wydawnictwo Difin po raz kolejny oddaje w ręce czytelnika publikację zgoła praktyczną,...»
Metodyka pracy socjalnej

Seria „Metodyka Pracy Socjalnej” (Wydawnictwo Difin)

10 grudnia 2021      TAGI:         
Na rynku ukazały się właśnie dwie pierwsze książki z nowej serii wydawniczej "Metodyka...»
Domy pomocy społecznej

„Domy pomocy społecznej. Organizacja i funkcjonowanie. Wydanie 3” (Wydawnictwo Difin)

12 lipca 2021      TAGI:         
Dostrzegając, jak istotną rolę w systemie pomocy społecznej odgrywają domy pomocy...»