„Pisma, postanowienia, decyzje i odwołania z zakresu postępowania administracyjnego” z objaśnieniami i płytą CD – P. Drembkowski (Wydawnictwo C.H. Beck)

W ofercie Wydawnictwa C.H. Beck pojawiła się kolejna pozycja, którą można z całą pewnością uznać za niezbędnik pracownika administracji publicznej. Publikację „Pisma, postanowienia, decyzje i odwołania z zakresu postępowania administracyjnego” (z objaśnieniami i płytą CD) autorstwa Pawła Drembkowskiego należy szczególnie polecić pracownikom administracji publicznej każdego szczebla, przedstawicielom i aplikantom zawodów prawniczych, studentom kierunków prawniczych i administracyjnych oraz stronom postępowania administracyjnego.

pisma-postanowieniaPublikacja została podzielona przez autora na rozdziały uwzględniające problematykę odpowiadającą Kodeksowi postępowania administracyjnego. Każdy rozdział zawiera wzory elementarnych dokumentów niezbędnych nie tylko organowi do prowadzonego postępowania, ale również wzory pism stanowiące podstawę do wykorzystania przez stronę postępowania przysługujących jej praw do składania stosownych wniosków czy zażaleń.

Każdy z zaprezentowanych przez autora wzorów zawiera bardzo dokładne omówienie poszczególnych jego elementów składowych, począwszy od oznaczenia organu administracji publicznej, daty dokumentu, znaku sprawy, podstawy prawnej jego wydania, przesłanek sporządzenia pisma, aż po jego podpis. Nadto autor omawiając poszczególne wzory, przytoczył stosowne orzecznictwo sądów administracyjnych w materii, której dotyczy wzór.

Publikacja zawiera aż 244 wzory dokumentów. Wśród nich znalazły się m.in.:

– wniosek podmiotu dotkniętego wystąpieniem sporu o właściwość,
– wniosek organu pozostającego w sporze o właściwość,
– wniosek pracownika organu o wyłączenie od udziału w postępowaniu,
– wniosek o przeprowadzenie rozprawy administracyjnej,
– zgłoszenie następców prawnych,
– wniosek o zawieszenie postępowania,
– wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy,
– wniosek o przywrócenie uchybionego terminu do złożenia odwołania od decyzji,
– wezwanie świadków i biegłych do stawienia się na rozprawę,
– zażalenie na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu,
– wniosek o dopuszczenie dowodu,
– protokół przesłuchania strony, protokół oględzin rzeczy, protokół rozprawy administracyjnej,
– postanowienie o niedopuszczeniu dowodu,
– zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków,
– postanowienie o zatwierdzeniu ugody oraz o odmowie jej zatwierdzenia,
– postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia,
– zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi,
– wezwanie do uiszczenia opłat i kosztów postępowania,
– postanowienie ustalające wysokość kosztów postępowania.

Wydawnictwo C.H. Beck, podobnie jak w przypadkach innych swoich publikacji, dołącza do książki płytę CD zawierającą edytowalne wzory wszystkich dokumentów, które ułatwią realizację zadań wskazanych przez ustawodawcę czy korzystanie z uprawnień przysługujących stronom postępowania. Płyta zawiera intuicyjne, proste w obsłudze menu grupujące poszczególne rozdziały wzorów dokumentów.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że do publikacji dołączony został kod aktywacyjny do bezpłatnego dostępu do wybranych aktów prawnych w Systemie Informacji Prawnej Legalis.

Dodatkowym atutem „Pism, postanowień…” jest objętość tematyczna książki. Jednak pomimo bardzo obszernej materii, jaką opisuje na 772 stronach autor, posiada ona niezwykle poręczną i łatwą w eksploatacji formę.

Podsumowując, publikacja skierowana jest do skonkretyzowanej grupy odbiorców, dla których stanie się ona nieodzownym narzędziem pracy, a dzięki zaproponowanej przez Wydawnictwo formie książkę Pawła Drembowskiego doskonale się użytkuje.

Dowiedz się więcej o publikacji na stronie Wydawnictwa C.H. Beck.

Komentarze (0)

      4 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Rozwój koncepcji pracy socjalnej na świecie. Jedna czy wiele?”, Jerzy Szmagalski (Wydawnictwo Difin)

21 czerwca 2018      TAGI:      
Wydawnictwo Difin oddało w ręce czytelnika publikację autorstwa dr hab. n. humanistycznych ...»

„Bezrobocie. Bezrobotny. Praca socjalna” Ewa Flaszyńska (Wydawnictwo Difin)

04 lutego 2019     
Wydawnictwo Difin właśnie oddało w ręce czytelnika publikację autorstwa Ewy Flaszyńskiej...»

„Vademekum dyrektora jednostki pomocy społecznej”, Praca zbiorowa (Wydawnictwo C.H.Beck)

06 lipca 2018      TAGI:      
Kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, realizując powierzone im zadania, muszą...»

„Bezrobocie. Bezrobotny. Praca socjalna” Ewa Flaszyńska (Wydawnictwo Difin)

04 lutego 2019     
Wydawnictwo Difin właśnie oddało w ręce czytelnika publikację autorstwa Ewy Flaszyńskiej...»

„Psychologiczne i relacyjne wyznaczniki przemocy domowej. Charakterystyka sprawców.”, Danuta Rode

23 sierpnia 2018     
Pani Prof. SWPS dr hab. Danuta Rode oddaje w ręce czytelnika niezwykle ważną i instytucjonalnie...»