„Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz” P. Barta, P. Litwiński (Wydawnictwo C.H. Beck)

przetwarzają dane osób ubiegających się o określone świadczenia czy zasiłki, jak również dane członków ich rodzin. Upoważnienie ustawowe do przetwarzania danych osobowych umocowane na gruncie ustaw szczegółowych skutkuje tym, że dysponują one ogromną bazą danych, w tym danych sensytywnych (wrażliwych). Wskazany stan rzeczy powoduje, że wiele instytucji – w tym policja, prokuratura, sądy, zespoły kuratorskiej służby sądowej, jak również inne podmioty –   niejednokrotnie występują z wnioskami o udostępnienie danych osobowych do Ośrodków Pomocy Społecznej. Prawne możliwości ich udostępnienia niejednokrotnie mogą budzić wątpliwości organów.

Ochrona danychPrzetwarzanie danych osobowych wiąże się z szeregiem obowiązków, jakie nakłada ustawodawca na Administratora Danych Osobowych oraz odpowiedzialnością karną za naruszenie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.

Komentarz do Ustawy o ochronie danych osobowych autorstwa Pawła Barta oraz dr Pawła Litwińskiego stanowi kompendium wiedzy w zakresie interpretacji treści Ustawy o ochronie danych osobowych. Komentarz obejmuje opublikowane dotychczas przez ustawodawcę nowelizacje niniejszej ustawy, tj.:

– Ustawę z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw – Dz.U.2015.2281
– Ustawę  z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Dz.U.2016.195
– Ustawę  z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw – Dz.U.2016.677

Autorzy analizując poszczególne przepisy Ustawy, uwzględnili stanowisko GIODO zawarte w sprawozdaniach i decyzjach, orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, dyrektywy i zarządzenia Parlamentu Europejskiego oraz stanowiska innych autorów. Autorzy komentując przepisy prawa, poza powoływaniem się na wskazane stanowiska, prezentują również własne poglądy w przywołanej materii.

Warto podkreślić, że publikacja podejmuje problematykę dopuszczalności przetwarzania danych osobowych, zakazu ich przetwarzania, wyjątki od wskazanej zasady czy problematykę skuteczności oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Należy podkreślić, że autorzy nie ograniczają się do analizy przepisów prawa jedynie w kontekście organów administracji publicznej, ale również podejmują tę problematykę w odniesienia do podmiotów działających w sektorze prywatnym (np. udostępnienie danych przedsiębiorcy, przetwarzanie danych osobowych przez przedsiębiorców).

W tym miejscu należy przypomnieć, że na przedsiębiorcy również spoczywa obowiązek dokonania rejestracji zbioru danych oraz konieczność zabezpieczenia go przed dostępem osób nieupoważnionych. Przedmiotowy zbór jak wskazuje GIODO stanowi np. zbiór danych zawierający adresy e-mail osób, które chcą otrzymywać newsletter (www.giodo.gov.pl/330/id_art/3529/j/pl/)

Autorzy poddają analizie najdrobniejsze niuanse dotyczące przetwarzania danych takich jak: numer telefonu, adresu IP czy adres e-mail. Dokładna analiza definicji legalnej danych osobowych i  ich udostępniania, począwszy od danych osób nienarodzonych po dane osób zmarłych, może stanowić odpowiedź na dręczące organy wątpliwości interpretacyjne.

Uwagę czytelnika, zwłaszcza zaś Administratora Danych Osobowych (ADO), powinna zwrócić analiza pozycji prawnej ABI (Administratora Bezpieczeństwa Informacji), jego zastępcy, kompetencji zastępcy ABI, obowiązków oraz zakres odpowiedzialności.

Komentarz kończy analiza przepisów karnych określających odpowiedzialność za udostępnianie danych osobowych osobom nieupoważnionym, naruszenie obowiązku zabezpieczenia danych osobowych, niezgłoszenie zbioru danych do rejestracji, niepoinformowanie o prawach osoby, której dane są przetwarzane, utrudnianie wykonywania czynności kontrolnych. Zakres odpowiedzialności unormowany przez ustawodawcę został wprawdzie ściśle określony, jednak kluczowy w tym wypadku jest moment powstania odpowiedzialności. Udostępnienie danych osobie nieupoważnionej nie wiąże się jedynie z odpowiedzialnością osoby upoważnionej do ich przetwarzania przez ADO, ale rodzi konsekwencje prawne również dla samego administratora, na co zwracają uwagę autorzy. Wskazany stan rzeczy niechybnie nawiązuje do obowiązku, jaki nakłada ustawodawca na administratora danych, tj. zapewnienia kontroli nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane.

Szczegółowa analiza obowiązujących przepisów prawa sprawia, że omawiany komentarz staje się nieodzownym narzędziem pracy. Należy go polecić zwłaszcza pracownikom jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, którzy mają dostęp do danych osobowych. Nadto powinien zainteresować również podmioty działające na rynku przetwarzającym dane osobowe swoich klientów.

Dowiedz się więcej o publikacji na stronie Wydawnictwa.

Komentarze „Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz” P. Barta, P. Litwiński (Wydawnictwo C.H. Beck) (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk

„Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk” (Wydawnictwo Difin)

11 lipca 2023      TAGI:         
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelników kolejną pozycję skupioną na praktycznych...»
Pedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny

„Pedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny” (Wydawnictwo Difin)

21 marca 2024      TAGI:         
Najnowsza książka autorstwa Izabeli Krasiejko oraz Małgorzaty Ciczkowskiej-Giedziun...»
Pedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny

„Pedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny” (Wydawnictwo Difin)

21 marca 2024      TAGI:         
Najnowsza książka autorstwa Izabeli Krasiejko oraz Małgorzaty Ciczkowskiej-Giedziun...»
Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk

„Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk” (Wydawnictwo Difin)

11 lipca 2023      TAGI:         
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelników kolejną pozycję skupioną na praktycznych...»
Wspomnienia socjalnej

Pogromczyni ubóstwa, przemocy i samotności – w zaciętej walce o godność człowieka. Reportaż ukazujący pomoc społeczną bez tajemnic

15 czerwca 2023      TAGI:   
Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Wspomnienia socjalnej – inspirowane...»