Wzywanie stron w pomocy społecznej

W celu uzyskania pomocy społecznej osoba składa do Ośrodka Pomocy Społecznej wniosek.

Na etapie składania wniosku można załączyć dokumenty odnośnie swojej sytuacji bytowej. Pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy informuje osobę lub rodzinę o konieczności dostarczenia niezbędnych dokumentów. Jeżeli wnioskodawca pomimo informacji pracownika socjalnego nie przedkłada w organie wymaganych dokumentów, wówczas Ośrodek Pomocy Społecznej wystawia wezwanie do usunięcia braków. Podstawą prawną takiego wezwania jest zapis Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, według którego  jeżeli wniesione podanie nie spełnia wymogów ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać wnioskodawcę do usunięcia tych braków w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Na wezwanie może stawić się również pełnomocnik.

Jeżeli osoba nie może zgłosić się na wezwanie z powodu choroby, kalectwa lub innej przeszkody, wówczas organ może podjąć czynność w celu wyjaśnień w miejscu, gdzie osoba przebywa.

Do osobistego stawienia się można wzywać osoby z obrębu gminy, miasta, gdzie osoba mieszka lub przebywa.

Wezwanie powinno zawierać: nazwę i adres organu wzywającego, imię i nazwisko wzywanego, zapis, w jakim charakterze i w jakim celu osoba jest wzywana, informację, czy wezwany ma się stawić osobiście, czy zgłosić ma się jego pełnomocnik, a także czy wyjaśnień należy dokonać w organie, czy też na piśmie, powinny znaleźć się także skutki prawne w przypadku niezastosowania się do wezwania.

Komentarze Wzywanie stron w pomocy społecznej (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»
ilonaGOPS1 » 19 czerwca 2024, 14:48

ZDO a przebywanie w areszcie śledczym

Qerty » 19 czerwca 2024, 14:46

koordynacja inna gmina

agejszen92 » 19 czerwca 2024, 14:03

panna