„Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym” P. Gołaszewski (Wydawnictwo C.H.Beck)

niezbędnik pracownika jednostki samorządu terytorialnego. Na powyższe miano z całą pewnością zasługuje „Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym” autorstwa Piotra Gołaszewskiego.

Publikację z uwagi na wagę podejmowanej problematyki należy gorąco polecić nie tylko studentom i aplikantom zawodów prawniczych, zawodowym pełnomocnikom występującym w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, sędziom, referendarzom sądowym, prokuratorom, pracownikom administracji publicznej, ale i każdemu uczestnikowi postępowania administracyjnego.

Wniesienie odwołania nie wymaga szczegółowego uzasadnienia przez skarżącego, wystarczy, jeżeli będzie wynikało z niego, że strona nie jest zadowolona z rozstrzygnięcia. Przepisy szczególne mogą jednak ustalać inne wymogi co do treści odwołania, np. na gruncie Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, ordynacji podatkowej.

Sporządzanie środków zaskarżeniaAutor na łamach każdego rozdziału  obrazuje zawiłości związane z wniesieniem odwołania od rozstrzygnięcia organu I instancji, jak chociażby: zaskarżenie orzeczenia wydanego przez organ administracji publicznej w niewłaściwej formie, problematykę fiskalną w przypadku składania środków zaskarżenia przez pełnomocnika, „minimum” elementów, jakie powinno zawierać odwołanie, jak i wadliwe oznaczenie strony postępowania przez organ administracji publicznej.

Niezwykle istotna z punktu widzenia organu jest podejmowana przez autora problematyka legitymacji procesowej u wnoszącego odwołanie, jak również udzielone przez stronę pełnomocnictwa, a w konsekwencji powstający obowiązek fiskalny. Odwołanie, na co zwraca uwagę autor, może być wniesione również przez osobę niebiorącą udziału w postępowaniu I instancji. Poza stronami postępowania uprawnieniem do wniesienia odwołania dysponują podmioty na prawach strony, jak: organizacja społeczna, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich czy Rzecznik Praw Dziecka.

Termin na wniesienie odwołania został precyzyjnie nakreślony przez ustawodawcę zarówno na gruncie Kodeksu postępowania administracyjnego, jak i ustaw szczególnych. Ustawodawca przewidział jednak możliwość przywrócenia przedmiotowego terminu, czemu autor poświęca wiele miejsca. Niezwykle istotnym zagadnieniem, które zostało poruszone w publikacji, jest problematyka zrzeczenia się prawa do do odwołania przed upływem terminu na jego wniesienie. Pozornie błahe zagadnienie niesie ze sobą określone konsekwencje dla organu.

Autor zwraca uwagę, że stosowanie środków zaskarżenia nie dotyczy wyłącznie decyzji administracyjnych, ale również wydawanych w toku postępowania postanowień. Wyjaśnia on formalne aspekty zażalenia, termin na jego wniesienie, jak też występującą w doktrynie terminologię zażaleń samoistnych i niesamoistnych, nakreślając ich katalog oraz procedurę skarżenia. Poza zwykłymi środkami zaskarżenia Gołaszewski opisuje jego nadzwyczajne formy, których istotą jest wyłącznie weryfikacja wydanej uprzednio przez organ decyzji.

Autor na łamach publikacji precyzyjnie wyjaśnia ogólne wymogi stawiane środkom zaskarżenia oraz problematykę braków formalnych. Wskazana sytuacja zainicjuje podjęcie stosownych czynności przez organ. Nieuzupełnienie braków będzie niosło określone skutki prawne dla strony skarżącej.

Strona korzystając z przysługujących jej praw, może nie tylko złożyć odwołanie, ale również je cofnąć. Ocenę dopuszczalności cofnięcia odwołania dokonuje organ II instancji. Autor wyjaśnia czytelnikowi formalne aspekty cofnięcia odwołania.

Wydane postanowienia lub decyzje administracyjne mogą stać się przedmiotem skargi do sądu administracyjnego. Gołaszewski opisuje prawny charakter skargi, analizując jednocześnie katalog tych czynności oraz rozstrzygnięć organu, które podlegają skardze do sądu administracyjnego. Prawodawca postawił skardze określone wymogi formalne. Czytelnik ma okazję zapoznać się z jej formalnymi aspektami, co pozwoli uniknąć składającemu skargę przewidzianych prawem skutków. Ważnym zagadnieniem, na które warto zwrócić uwagę, jest problematyka wniesienia skargi w terminie, sposobu jego obliczania, a także wniosek o przywrócenie w przypadku uchybienia. Nadto autor porusza przykłady wadliwie wniesionej skargi oraz konsekwencje prawne dla strony.

Rozległe rozeznanie w przedmiotowym zagadnieniu pozwala poruszyć autorowi również kwestię środków zaskarżenia przysługujących na drodze cywilnej. Część spraw pod względem materialnym nie wynika bowiem z prawa administracyjnego, jednakże na wstępnym etapie rozpoznawane są w trybie administracyjnym.

Zwieńczenie tematu stanowi analiza wnoszenia środków zaskarżenia od orzeczeń sądów administracyjnych.

Podejmowana przez Gołaszewskiego problematyka została poparta głęboką analizą przepisów prawa, jak również bogatego orzecznictwa wydanego w oparciu o dyspozycję omawianych przepisów prawa.

W drugiej części publikacji autor opracował wzory pism procesowych, pośród których znalazły się:

– odwołanie od decyzji administracyjnej,
– zażalenie na postanowienie administracyjne,
– wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego,
– wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji,
– wniosek o zmianę decyzji administracyjnej,
– skarga kasacyjna od orzeczenia sądu administracyjnego,
– zażalenie na postanowienie sądu administracyjnego.

Publikację kończy kazus wraz z rozwiązaniem, co z pewnością pomoże przyszłym praktykom (studentom, aplikantom zawodów prawniczych) zmierzyć się z praktycznym wykorzystaniem zdobytej wiedzy.

Dobrą praktyką Wydawnictwa jest dołączanie do publikacji kodu aktywacyjnego do bezpłatnego dostępu do Systemu Informacji Prawnej Legalis, co jest szczególnie doceniane przez praktyków oraz studentów i aplikantów zawodów prawniczych.

Publikacja „Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym” autorstwa Piotra Gołaszewskiego stanowi obszerne opracowanie  problematyki sporządzania środków zaskarżenia. Autor poddaje gruntownej analizie poruszone zagadnienia, oddając w ręce czytelnika narzędzie służące ochronie interesów uczestnika postępowania administracyjnego oraz sądowoadminsitracyjnego.

Dowiedz się więcej o publikacji na stronie Wydawnictwa C.H.Beck.

Komentarze „Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym” P. Gołaszewski (Wydawnictwo C.H.Beck) (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce

„Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce” (Wydawnictwo Difin)

09 listopada 2022      TAGI:         
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelnika książkę podejmującą szeroko rozumianą...»
Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk

„Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk” (Wydawnictwo Difin)

11 lipca 2023      TAGI:         
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelników kolejną pozycję skupioną na praktycznych...»
Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk

„Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk” (Wydawnictwo Difin)

11 lipca 2023      TAGI:         
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelników kolejną pozycję skupioną na praktycznych...»
Wspomnienia socjalnej

Pogromczyni ubóstwa, przemocy i samotności – w zaciętej walce o godność człowieka. Reportaż ukazujący pomoc społeczną bez tajemnic

15 czerwca 2023      TAGI:   
Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Wspomnienia socjalnej – inspirowane...»
Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce

„Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce” (Wydawnictwo Difin)

09 listopada 2022      TAGI:         
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelnika książkę podejmującą szeroko rozumianą...»