NIK: tysiące decyzji administracyjnych wydanych bez upoważnienia

Najwyższa Izba Kontroli w latach 2017–2019 dokonała kontroli obowiązujących upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych (wydanych na postawie art. 46 ust. 2 ustawy o samorządzie województwa, art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 39 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym a także art. 268a k.p.a. i art. 143 § 1 Ordynacji podatkowej) oraz wykonywania innych czynności w postępowaniu administracyjnym (art. 268a k.p.a. i art. 143 § 1 Ordynacji podatkowej).

W związku z w/w kontrolą Najwyższa Izba Kontroli widzi potrzebę podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu:

1) Dokonania zmiany art. 27c ust. 5 ustawy o samorządzie województwa, art. 25c ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 24h ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym w taki sposób, aby przepisy te jednoznacznie określały termin złożenia pierwszego i ostatniego oświadczenia majątkowego przez osobę, która została upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa, starosty i wójta.
2) Określenia w ustawach o samorządzie województwa, samorządzie powiatowym i samorządzie gminnym terminu, w jakim powinno nastąpić udostępnienie w BIP jawnych informacji zawartych w oświadczeniu majątkowym, tj. realizacji obowiązku wynikającego odpowiednio z art. 27d ust. 3, art. 25d ust. 3 oraz art. 24i ust. 3 ww. ustaw.

Jak ustalono w toku kontroli, wiele decyzji zostało podpisanych przez osoby nieuprawnione. Dotyczyły one m.in.:

 • podatku od nieruchomości,
 • podatku rolnego,
 • podatku leśnego,
 • podatku od środków transportowych,
 • określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • zezwolenia na handel napojami alkoholowymi,
 • przyznania dodatku mieszkaniowego,
 • rejestracji pojazdów,
 • wydania praw jazdy,
 • usunięcia pojazdu,
 • cofnięcia lub przywrócenia uprawnień do kierowania pojazdami,
 • skierowania na badania lekarskie lub psychologiczne na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia
 • 2011 r. o kierujących pojazdami,
 • wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

 

Wydanie decyzji administracyjnej przez osobę nieupoważnioną może stanowić podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji, jako wydanej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa.

Jak ustalono w toku kontroli, upoważnieni pracownicy wydali 63 decyzje administracyjne w czasie, kiedy przebywali na urlopach.  Z kolei w 14 badanych urzędach samorządu terytorialnego blisko 24 tys. decyzji administracyjnych zostało podjętych przez nieupoważnionych do tego urzędników. 

Większość skontrolowanych urzędów publikowała oświadczenia majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych z dużym opóźnieniem – od 61 do nawet 603 dni od dnia ich złożenia. Jak ustalono, jedną z przyczyn w/w opóźnień było nieokreślenie w powyższych przepisach terminu na dokonanie tej czynności.

Jak podnosi NIK, zarówno z piśmiennictwa prawniczego, jak i orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że oświadczenia majątkowe powinny zostać opublikowane w BIP niezwłocznie po ich złożeniu, co stanowi podstawowy sposób realizacji zasady jawności oświadczeń majątkowych w kontekście konstytucyjnej zasady jawności działania organów administracji publicznej i jej konsekwencji w postaci obywatelskiego prawa do uzyskiwania informacji o działalności władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, sformułowanego w art. 61 ust. 1 Konstytucji RP.

Ponadto, NIK zwraca uwagę na rzetelność prowadzonych rejestrów upoważnień. W rejestrach kontrolowanych j.s.t. nie ujmowano wszystkich upoważnień, jak również nie ewidencjonowano upoważnień uchylonych bądź też sposób prowadzenia rejestru pozwalał na uzupełnianie go bez pozostawienia śladu rewizyjnego.

Zapraszamy do zapoznania się z całością raportu NIK pod adresem
https://www.nik.gov.pl/plik/id,21430,vp,24072.pdf

Komentarze (0)

      5 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Koszty upomnienia w górę

Koszty upomnienia w górę

14 stycznia 2021      TAGI:      
W dniu 12 stycznia 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów,...»
Od 1 stycznia 2021 r. powstaje ustawowy obowiązek zgłoszenia do ZUS zawieranych umów o dzieło. Tym samym umowy te trzeba wykazać w specjalnym formularzu RUD (zgłoszenie umowy o dzieło) w ciągu 7 dni od zawarcia. Formularz można przekazać przez internet – korzystając z Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wskazany obowiązek nie dotyczył umów: - zawartych z własnym pracownikiem, - wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem, - zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności. Dodatkowo obowiązek nie będzie obejmował tych podmiotów i jednostek organizacyjnych, które nie są płatnikami składek. Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/obowiazek-zglaszania-do-zus-umow-o-dzielo-zawieranych-od-1-stycznia-2021-r

Umowy o dzieło i ZUS. Duże zmiany od 1 stycznia

11 stycznia 2021      TAGI:      
Od 1 stycznia 2021 r. powstaje ustawowy obowiązek zgłoszenia do ZUS zawieranych umów...»
Kontrole trzeźwości pracowników

Kontrole trzeźwości pracowników

11 stycznia 2021      TAGI:         
W Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii trwają prace, mające na celu uregulowanie...»
Zgłaszanie pracowników DPS na szczepienie COVID-19

Zgłaszanie pracowników DPS na szczepienie COVID-19

04 stycznia 2021      TAGI:         
Dyrektor domu pomocy (DPS) społecznej może podjąć starania w celu zorganizowania...»
RPO w sprawie szczepień osób z niepełnosprawnościami

RPO w sprawie szczepień osób z niepełnosprawnościami

04 stycznia 2021      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Zdrowia o zajęcie stanowiska w sprawie...»
Yvonne99 » 16 stycznia 2021, 19:34

emerytura

Ołaa0 » 16 stycznia 2021, 16:23

dodatkowe źródło dochodu

pytania » 15 stycznia 2021, 23:00

Przedawnienia