Newsy         

NIK a „Posiłek w szkole i w domu”

NIK dokonała kontroli realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”, który został przyjęty uchwałą Rady Ministrów w 2018 r, zastępując dotychczasowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Program opiera się o realizację trzech modułów. Celem pierwszych dwóch jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych (osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i samotnych).

Wsparcie następuje w jednej z trzech form, tj. posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. Ostatni z modułów zakłada doposażenie stołówek lub jadalni w szkołach.

Jak ustaliła NIK, w okresie objętym kontrolą część osób nie otrzymała pomocy w ramach programu, pomimo spełnienia wymaganych kryteriów. NIK podnosi, że przyczyny nieobjęcia pomocą tych osób nie leżały po stronie organów publicznych. Jak ustalono, większość z nich wykazywała niechęć do korzystania z takiej formy pomocy (jak podkreślono, były osoby, które nie zgadzały się na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego albo nie zgłaszały się do jadłodajni po posiłek).

Odnosząc się do modułu 3, NIK negatywnie oceniła sposób, w jaki właściwy minister monitorował działania oraz oceniał ich efekty. Jego działania sprowadzały się przede wszystkim do analizowania sprawozdań za lata 2019-2020. Jednocześnie szef resortu edukacji nie dokonywał wymaganej ewaluacji modułu 3 programu oraz nie analizował uwag zgłaszanych przez wojewodów.

W wyniku kontroli NIK sformułowano następujące wnioski:

Do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
• o podjęcie działań umożliwiających terminowe przekazywanie wojewodom środków z rezerwy celowej na pokrycie kosztów realizacji modułów 1 i 2 programu.

Do Ministra Edukacji i Nauki
• o zapewnienie skutecznego monitoringu modułu 3 programu, w tym poprzez coroczną ewaluację uwzględniającą analizę zgłoszonych problemów i barier;
• o zapewnienie jednolitej prezentacji i porównywalności danych wykazywanych w sprawozdaniach z realizacji zadań w ramach modułu 3 programu, składanych przez szkoły, organy prowadzące i wojewodów;
• o przygotowanie wytycznych dotyczących oceny danych przedstawianych przez szkoły, które obejmowane są wnioskami organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego, w zakresie tzw. „ukrytych wydatków majątkowych”.

Do wojewodów
• o doprecyzowanie w porozumieniach zawieranych z kuratorami oświaty zasad dotyczących prowadzenia kontroli realizacji zadania u dotacjobiorcy lub w miejscu realizacji zadania.

Zapraszamy do zapoznania się z całością raportu:

https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kap~p_21_005_202106150908241623740904~01,typ,kk.pdf

Komentarze NIK a „Posiłek w szkole i w domu” (0)

      2 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Wpisanie na listę oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej nie do zaskarżenia

Wpisanie na listę oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej nie do zaskarżenia

Jak stanowi art. 59 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, decyzję o skierowaniu do domu...»
Opłata za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej a odmowa podpisania umowy

Opłata za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej a odmowa podpisania umowy

09 sierpnia 2023      TAGI:      
Problematyka wnoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej...»
Posiłek w szkole i w domu

Posiłek w szkole i w domu

28 sierpnia 2023      TAGI:   
W dniu 23 sierpnia 2023 r. została opublikowana w Monitorze Polskim Uchwała nr 149Rady...»
Posiłek w szkole i w domu z nowymi kryteriami

Posiłek w szkole i w domu z nowymi kryteriami

12 stycznia 2023      TAGI:      
W dniu 30.12.2022 r. została opublikowana uchwała nr 264 Rady Ministrów z dnia 28grudnia...»
bon energetyczny

Bon energetyczny 2024 r. (bezpłatne szkolenie online)

15 maja 2024      TAGI:      
W związku ze wzrostem cen energii elektrycznej stworzono regulacje wprowadzające narzędzie...»